اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (6), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (155-172)

عنوان : ( ارزیابی میزان رضایت گردشگران از توسعه و اثرپذیری گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , جمشید عینالی , احمد رومیانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه رسیدن به توسعه روستایی یکی از دغدغه¬های دولت¬ها، به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. روستاها با دارا بودن منابع طبیعی و کشاورزی، با مسائل و مشکلات فراوانی روبرو هستند. این مسئله باعث شده است که در سال¬های اخیر بار دیگر، توسعه روستایی مورد توجه نظریه¬پردازان، برنامه¬ریزان و مجریان حکومتی قرار گیرد. یکی از راهبردهایی که در اغلب کشورهای جهان مورد توجه قرار گرفته و حتی در برخی از این کشورها به اجرا درآمده است و نتایج مثبتی به همراه داشته، توسعه و گسترش گردشگردی در نواحی روستایی است. هدف از این پژوهش ارزیابی رضایت گردشگران از توسعه و اثر¬پذیری گردشگری روستایی در در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا است. نوع تحقیق کابردی و روش مورد استفاده توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات از روش¬های کتابخانه¬ای و میدانی (پرسشنامه، مشاهده و مصاحبه) استفاده شده است. جامع آماری¬ این تحقیق، 100 نفر از گردشگران در منطقه مورد مطالعه به صورت تصادفی مورد سنجش قرار گرفته است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی (تحلیل عاملی) استفاده شده است. یافته¬های تحقیق نشان داد که اصلی¬ترین ضعف موجود در روستا در جذب و توسعه¬ی گردشگری، عدم وجود آب و هوای مناسب در فصلهای مختلف با ارزش میانگین2.50 بوده است و مهمترین نقطه قوت روستا در توسعه¬ی گردشگری با ارزش میانگین 3.55 مربوط به دسترسی به زیرساخت¬های خدماتی – بهداشتی در روستا است. همچنین یافته¬ها تحلیل عاملی نشان داد که وجود آب و هوای مناسب در فصل¬های مختلف می¬تواند باعث توسعه¬ی گردشگری شود، که مقدار بار عاملی این متغیر 0.864 است. و اصلی¬ترین نقطه ضعف در راستای توسعه¬ی گردشگری با توجه به تحلیل عاملی تعاملات بین مردم و گردشگران با بار عاملی 0.532 بوده است.

کلمات کلیدی

, گردشگری روستایی, رضایت گردشگران, توسعه¬ روستایی¬, ناحیه روستایی خرقان.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063674,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جمشید عینالی and رومیانی, احمد},
title = {ارزیابی میزان رضایت گردشگران از توسعه و اثرپذیری گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2322-2131},
pages = {155--172},
numpages = {17},
keywords = {گردشگری روستایی، رضایت گردشگران، توسعه¬ روستایی¬، ناحیه روستایی خرقان.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی میزان رضایت گردشگران از توسعه و اثرپذیری گردشگری روستایی در ناحیه خرقان شهرستان بوئین زهرا
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جمشید عینالی
%A رومیانی, احمد
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ 2322-2131
%D 2017

[Download]