زیست فناوری گیاهان زراعی, دوره (7), شماره (17), سال (2017-6) , صفحات (57-68)

عنوان : ( روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی )

نویسندگان: علی اصغر صداقتی , سعیدرضا وصال , فرج اله شهریاری احمدی , عبدالرضا باقری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کم‌آبی مهمترین تنش غیر زیستی است که تولید محصولات زراعی را در مناطق خشک و نیمه‌خشک دنیا و ایران محدود می‌کند. به‌منظور انجام مقایسات کنترل‌شده ابتدا پاسخ فیزیولوژیک دو ژنوتیپ متمایز MCC508 و MCC521 نخود به تنش کم‌آبی بررسی و سپس بیان دو ژن مؤثر در همان شرایط اندازه‌گیری شد. رطوبت نسبی برگ MCC508 به‌ویژه پس از 24 ساعت در حد معنی‌داری کمتر از MCC521 بود (05/0 ≥p). در MCC508 پایداری غشا ثبات بیشتری داشت به‌طوری‌که نشت الکترولیت و میزان تجمع مالون‌دی‌‌آلدئید (MDA) تقریباً ثابت بود اما چهار روز تنش، باعث افزایش 2/1 برابری نسبت به شاهد شد. میزان تجمع پرولین چهار روز پس از تنش در MCC508 و MCC521 به ترتیب 8/16 و 4/9 میکرو مول بر گرم بافت تر برگ بود که نسبت به شاهد 1/5 و 8/3 برابر افزایش داشت. بیان نیمه کمی دو ژن‌ Dehydrin1 و CapLEA-1 در ژنوتیپ متحمل MCC508 به ترتیب با 4 و 1/2 برابر نسبت به شاهد، افزایش معنی‌داری نشان داد (05/0 ≥p) و با ادامه روند تنش این افزایش ادامه داشت. بیان ژن CapLEA-1 در ژنوتیپ حساس تغییرات معنی‌داری نشان نداد اما بیان ژن Dehydrin1 در ابتدا نسبت به شاهد 4/1 برابر افزایش و سپس با ادامه تنش کاهش یافت (05/0 ≥p). با توجه به نقش ژن‌هایDehydrin1 وCapLEA-1 در حفظ ساختار لیپیدها و غشای سلولی، پایداری تاخوردگی صحیح پروتئین‌ها و سم‌زدایی به نظر می‌رسد سطح بیان بالاتر و منظم‌تر این ژنها می‌تواند یکی از دلایل احتمالی تحمل بیشتر ژنوتیپ MCC508 نسبت به MCC521 در برابر تنش کم‌آبی باشد.

کلمات کلیدی

, تنش کم آبی, نخود, CapLEA-1 و Dehydrin 1
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063682,
author = {صداقتی, علی اصغر and وصال, سعیدرضا and شهریاری احمدی, فرج اله and باقری, عبدالرضا},
title = {روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی},
journal = {زیست فناوری گیاهان زراعی},
year = {2017},
volume = {7},
number = {17},
month = {June},
issn = {2252-0783},
pages = {57--68},
numpages = {11},
keywords = {تنش کم آبی، نخود، CapLEA-1 و Dehydrin 1},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روند تغییر پارامترهای فیزیولوژیک و بیان نیمه کمی ژنهای CapLEA-1وDehydrin1در ژنوتیپ های نخود زراعی تحت تنش کم آبی
%A صداقتی, علی اصغر
%A وصال, سعیدرضا
%A شهریاری احمدی, فرج اله
%A باقری, عبدالرضا
%J زیست فناوری گیاهان زراعی
%@ 2252-0783
%D 2017

[Download]