معرفت ادیان, دوره (8), شماره (2), سال (2017-6) , صفحات (117-132)

عنوان : ( واکاوی نظریه مایا در وداها )

نویسندگان: زهرا اسکندری , سعید رحیمیان , سیدمرتضی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آموزه مایا که برای بیان چگونگی خلقت در آیین هندو مطرح می گردد، یکی از مهم ترین بخش های الهیات هندو می باشد. این آموزه، بیانگر این است که فرایند خلقت در واقع نوعی تجلی برهمن است و جهان به عنوان سایه برهمن و رویای او صادر شده است. نظریه مایا، که زاییده یک نگاه وحدت وجودی است، بیشتر در کتاب اوپانیشادها مطرح گردیده و از سوی عارفان مکتب ودانتایی، بخصوص متفکر برجسته این مکتب یعنی شانکارا واکاویی، بسط و گسترش یافته است. این پژوهش، بر آن است تا نشان دهد اصل نظریه مایا، هرچند نه به شکلی مفصل، در مجموعه «وداها»، که قدیمی ترین متون مذهبی جهان و آیین هندو به شمار می روند، وجود داشته است. بدین منظور، به کاوش های لغت شناسی و معناشناسی در باب نظریه مایا پرداخته و با نظر به سرودهای وداها، از جمله دو سرود «آفرینش» و «پروشا»، تلاش در اثبات این مطلب صورت گرفته است.

کلمات کلیدی

, مایا, وداها, تجلی, وهم, قدرت اسرارآمیز.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063685,
author = {اسکندری, زهرا and سعید رحیمیان and حسینی, سیدمرتضی},
title = {واکاوی نظریه مایا در وداها},
journal = {معرفت ادیان},
year = {2017},
volume = {8},
number = {2},
month = {June},
issn = {2008-8116},
pages = {117--132},
numpages = {15},
keywords = {مایا، وداها، تجلی، وهم، قدرت اسرارآمیز.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نظریه مایا در وداها
%A اسکندری, زهرا
%A سعید رحیمیان
%A حسینی, سیدمرتضی
%J معرفت ادیان
%@ 2008-8116
%D 2017

[Download]