فناوری تولیدات گیاهی, دوره (19), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (1-15)

عنوان : ( اثر فیلم‎های نانوکامپوزیت رس و پلی‌اتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو )

نویسندگان: بهرام عابدی , حسین ابراهیمی , حجت اله بداغی , غلامحسین داوری نژاد , حمید هراتی زاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده میوه هلو به دلیل داشتن آب زیاد و سرعت تنفس بالا دارای عمر انبارمانی بسیار کوتاهی است. در این پژوهش تأثیر بسته‌بندی با فیلم‌های پلی‌اتیلن و نانو کامپوزیت رس بر کیفیت و عمر پس از برداشت میوه هلو رقم آلبرتا بررسی شد. میوه‌های هلو به مدت شش هفته در دمای 2 درجه سانتی‌گراد و رطوبت نسبی 90 درصد نگهداری شدند. خصوصیاتی مانند درصد کاهش وزن، سفتی میوه، pH، مواد جامد محلول، اسید قابل تیتراسیون، شاخص رنگ، قهوه‌ای ‌شدن، بار میکروبی و فعالیت آنزیم‌ پلی فنل اکسیداز به‌طور هفتگی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج نشان داد که هر دو نوع پوشش توانستند خصوصیات کمی و کیفی میوه هلو را بهتر از شاهد حفظ کنند. کاربرد فیلم‌های نانو کامپوزیت و پلی‌اتیلن موجب تأخیر در نرم شدن میوه، کاهش درصد اتلاف وزن، تیرگی رنگ میوه، قهوه‌ای ‌شدن درونی گوشت و فعالیت آنزیم پلی فنل اکسیداز نسبت به شاهد شدند. استفاده از هر دو فیلم منجر به تغییرات کمتر اسیدیته قابل تیتراسیون، مواد جامد محلول و pH عصاره میوه در مقایسه با شاهد شدند. فیلم نانو کامپوزیت سبب کاهش بار میکروبی شد، درحالی‌که بیشترین بار میکروبی در فیلم پلی‌اتیلن مشاهده شد. نتایج همچنین نشان داد که تأثیر فیلم‌ نانو کامپوزیت در حفظ ویژگی‌های کیفی میوه ازجمله شاخص‌ درخشندگی، کروما، هیو، اسیدیته قابل تیتراسیون، قهوه‌ای شدن، بار میکروبی و فعالیت آنزیم پلی فنول اکسیداز مؤثرتر از فیلم پلی‌اتیلن بوده است. به‌طورکلی کاربرد فیلم نانو کامپوزیت ممکن است یک روش مفیدی برای کاهش تلفات وزن و حفظ کیفیت میوه هلو در طی زمان نگهداری باشد.

کلمات کلیدی

, عمر قفسه‌ای, قهوه‌ای شدن, آنزیم پلی فنول اکسیداز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063686,
author = {عابدی, بهرام and ابراهیمی, حسین and حجت اله بداغی and داوری نژاد, غلامحسین and حمید هراتی زاده},
title = {اثر فیلم‎های نانوکامپوزیت رس و پلی‌اتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو},
journal = {فناوری تولیدات گیاهی},
year = {2019},
volume = {19},
number = {1},
month = {September},
issn = {2476-6321},
pages = {1--15},
numpages = {14},
keywords = {عمر قفسه‌ای، قهوه‌ای شدن، آنزیم پلی فنول اکسیداز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر فیلم‎های نانوکامپوزیت رس و پلی‌اتیلنی بر کیفیت پس از برداشت میوه هلو
%A عابدی, بهرام
%A ابراهیمی, حسین
%A حجت اله بداغی
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A حمید هراتی زاده
%J فناوری تولیدات گیاهی
%@ 2476-6321
%D 2019

[Download]