آبخیزداری ایران, دوره (11), شماره (37), سال (2017-7) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه و ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات آن(مطالعه موردی: حوزه آبریز تویسرکان همدان) )

نویسندگان: سمانه پورمحمدی , محمدتقی دستورانی , علیرضا مساح بوانی , مسعود گودرزی , هادی جعفری , محمدحسن رحیمیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تغییر اقلیم علاوه بر تأثیر مستقیم بر عوامل اقلیمی، به صورت غیرمستقیم بر اقتصاد، اجتماع، کشاورزی و ... تأثیرگذار می باشد و پیامدهایی چون سیل، خشکسالی، مهاجرت، فقر و ... را به همراه دارد. بنابراین بررسی این موضوع برای تعیین سازوکارهای لازم و آمادگی بیشتر جهت مقابله و کاهش نتایج منفی حاصل از پدیده تغییر اقلیم ضروری به نظر می رسد. به علت اهمیت پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب به رودخانه ها، بررسی رفتار رودخانه ویژه میزان آبدهی آن در دوره های آتی تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم جهت مدیریت منابع آب و ارائه راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم مفید و ضروری م یباشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب حوزه آبخیز تویسرکان و ارائه راهکار مناسب جهت کاهش اثرات این تغییرات می باشد. به این منظور ابتدا داده های هیدرومتری، هواشناسی و اطلاعات مربوط به ویژگی های خاکشناسی و توپوگرافی منطقه، جمع آوری شد. با استفاده از الگوریتم احتساب رطوبت خاک، مدل پیوسته بارش رواناب برای هر یک از زیر حوزه های بالادست دشت تویسرکان اجرا گردید. سپس با استفاده از 15 مدل گردش عمومی جو و و با استفاده از تابع توزیع بتا، مقدار بارش تحت مدل LARS-WG شبیه سازی گردید. مدل بارش رواناب دو سناریوی B و 1 A1B با استفاده از مقادیر بارش دوره های آتی اجرا و حجم رواناب خروجی در هر یک از زیرحوز ههای در دوره آتی 2011-2030 ارائه گردید. در نهایت با فرض افزایش 10 % بارش در اثر تکنیک بارورسازی ابر مقدار رواناب رودخانه مورد محاسبه قرار گرفت. نتایج نشان داد که در اثر کاهش بارش ناشی از تغییرات اقلیمی حجم رواناب خروجی هر یک از زیرحوزه های کاهش خواهد 40 میلیون مترمکعب در دوره پایه به / یافت به طوری که از 535 میلیون مترمکعب در دوره آتی تحت سناریوی های / 34/9 و 8خواهد رسید. همچنین نتایج نشان داد که در اثر B و 1 A1Bافزایش 10 % بارش ناشی از بارورسازی ابرها، حدود 2 میلیون مترمکعب حجم رواناب کاهش یافته در اثر تغییر اقلیم جبران خواهد شد.

کلمات کلیدی

, تغییر اقلیم, رواناب رودخانه, باروری ابرها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063689,
author = {سمانه پورمحمدی and دستورانی, محمدتقی and علیرضا مساح بوانی and مسعود گودرزی and هادی جعفری and محمدحسن رحیمیان},
title = {بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه و ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات آن(مطالعه موردی: حوزه آبریز تویسرکان همدان)},
journal = {آبخیزداری ایران},
year = {2017},
volume = {11},
number = {37},
month = {July},
issn = {2008-9554},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {تغییر اقلیم، رواناب رودخانه، باروری ابرها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب رودخانه و ارائه راهکارهای سازگاری با اثرات آن(مطالعه موردی: حوزه آبریز تویسرکان همدان)
%A سمانه پورمحمدی
%A دستورانی, محمدتقی
%A علیرضا مساح بوانی
%A مسعود گودرزی
%A هادی جعفری
%A محمدحسن رحیمیان
%J آبخیزداری ایران
%@ 2008-9554
%D 2017

[Download]