زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility, دوره (20), شماره (5), سال (2017-8) , صفحات (68-75)

عنوان : ( ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا )

نویسندگان: نفیسه اندرون , معصومه کردی , سیدعلی کیمیایی , حبیب الله اسماعیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده مقدمه: ترس از زایمان طبیعی، یک مشکل شایع در دوران بارداری است که ترس شدید از زایمان ممکن است در انتخاب روش زایمان توسط مادر نقش داشته باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست­زای مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی- درمانی شهر مشهد انجام شد. روش‌کار: این مطالعه مقطعی در سال 95-1394 بر روی 220 زن نخست­زا با سن حاملگی 30-28 هفته مراجعه‌کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر مشهد انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردی و پرسشنامه ترس از زایمان ویجیما بود. تجزیه ‌و تحلیل داده‏ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS (نسخه 16) و آزمون‌های کای اسکوئر، تست دقیق فیشر، تی مستقل و آنالیز رگرسیون لوجستیک انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی‌دار در نظر گرفته شد. یافته‌ها: بین شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت (001/0>p)؛ به‌طوری‌که در 14 نفر (4/14%) از زنانی که زایمان طبیعی و 98 نفر (7/79%) از زنانی که سزارین را انتخاب کرده بودند، ترس شدید از زایمان وجود داشت. همچنین میانگین نمره ترس از زایمان در زنانی که زایمان طبیعی و سزارین را انتخاب کردند به ترتیب 68/18±18/50 و 48/12 ±23/70 بود که اختلاف آماری معنی‌داری داشت (001/0>p) و شایع‌ترین علت ترس از زایمان، ترس از درد زایمان (9/45%) بود. نتیجه‌گیری: با توجه به این‌که میزان انتخاب سزارین در زنانی که ترس شدید از زایمان داشتند نسبت به زنانی که ترس متوسط از زایمان داشتند بالاتر بود، لزوم مداخلاتی در زمینه کاهش شدت ترس از زایمان در زنان نخست­زا احساس می‌شود.

کلمات کلیدی

ترس؛ زایمان؛ زایمان طبیعی؛ سزارین؛
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063725,
author = {نفیسه اندرون and معصومه کردی and کیمیایی, سیدعلی and حبیب الله اسماعیلی},
title = {ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا},
journal = {زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility},
year = {2017},
volume = {20},
number = {5},
month = {August},
issn = {1680-2993},
pages = {68--75},
numpages = {7},
keywords = {ترس؛ زایمان؛ زایمان طبیعی؛ سزارین؛ نخست­زا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارتباط شدت ترس از زایمان با انتخاب نوع زایمان در زنان نخست‌زا
%A نفیسه اندرون
%A معصومه کردی
%A کیمیایی, سیدعلی
%A حبیب الله اسماعیلی
%J زنان، مامایی و نازایی ایران- Iranian Journal of Obstetrics, Gynecology and Infertility
%@ 1680-2993
%D 2017

[Download]