فلسفه و کلام اسلامی, دوره (42), شماره (1), سال (2010-1) , صفحات (45-67)

عنوان : ( بررسی برهان‌های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریّه مجموعه ها )

نویسندگان: وحید خادم زاده , محمد سعیدی مهر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برخی از براهین ابطال تسلسل در فلسفه¬ی اسلامی، مانند برهان تطبیق یا برهان آحاد و الوف، مبتنی بر مبانی و مقدّمات ریاضیّاتی‌اند. تحلیل و استخراج این مقدّمات پرده از ماهیّت ریاضیّاتی این برهان‌ها برمی‌دارد و نشان می‌دهد که در کنار روی‌کرد فلسفی به این براهین می‌باید از منظر ریاضیّات نیز به آن‌ها نگریست. با اتّخاذ این منظر، روشن می‌شود که شأن این براهین هم‌سنگ برخی پارادوکس‌هایی است که در ریاضیّات فراروی مفهوم بی‌نهایت بزرگ مطرح شده‌اند. با استفاده از نظریّه¬ی مجموعه‌های کانتور، پارادوکس‌های مزبور حلّ شده و راه برای پذیرش نامتناهی ریاضیّاتی هموار گشته است. با توجّه به ماهیّت ریاضیّاتی براهین ابطال تسلسل، بهره‌گیری از نظریّه¬ی مجموعه‌ها نشان می‌دهد که مبانی و مقدّمات ریاضیّاتی براهین مزبور قابل‌خدشه و، در نتیجه، از اثبات امتناع تسلسل ناتوان‌اند.

کلمات کلیدی

تسلسل؛ کانتور؛ نامتناهی؛ نظریّه مجموعه ها؛ وجود ریاضیّ
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063731,
author = {خادم زاده, وحید and محمد سعیدی مهر},
title = {بررسی برهان‌های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریّه مجموعه ها},
journal = {فلسفه و کلام اسلامی},
year = {2010},
volume = {42},
number = {1},
month = {January},
issn = {2008-9422},
pages = {45--67},
numpages = {22},
keywords = {تسلسل؛ کانتور؛ نامتناهی؛ نظریّه مجموعه ها؛ وجود ریاضیّ},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی برهان‌های ریاضیّاتی ابطال تسلسل بر اساس نظریّه مجموعه ها
%A خادم زاده, وحید
%A محمد سعیدی مهر
%J فلسفه و کلام اسلامی
%@ 2008-9422
%D 2010

[Download]