پژوهشهای زراعی ایران, دوره (15), شماره (1), سال (2017-5) , صفحات (136-149)

عنوان : ( جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله )

نویسندگان: احمدرضا رضوی , محسن جهان , کمال حاج محمدنیا قالی باف , مهدی نصیری محلاتی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، (Malva sylvestris L.) به منظور بررسی جذب و کارآیی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک 1391 به صورت کرت های خردشده بر پایه - آزمایشی در سال زراعی 1392 ،(Trigonella foenum-graecum) شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله طرح بلوک کامل تصادفی در سه تکرار در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. عامل کرت اصلی کود آلی گاوی -3 ® -2 کود زیستی بیوسولفور ® شامل دو سطح: کاربرد و عدم کاربرد آن و عامل کرت فرعی منابع مختلف کودی شامل: 1- کود زیستی نیتروکسین -4 ترکیب سه کود زیستی نیتروکسین، بیوسولفور و بیوفسفر 5- کود اوره 6- کشت مخلوط یک ردیفی با شنبلیله و 7- شاهد ® کود زیستی بیوفسفر در بین تیمارهای آزمایش مربوط به تیمار K شد و کمترین میزان (K) بود. نتایج نشان داد که کاربرد کود دامی باعث کاهش ضریب استهلاک نور ترکیب هر سه کود زیستی + کاربرد کود دامی بود. همچنین تیمارهای آزمایشی تأثیر معنی داری بر میزان تشعشع جذب شده تجمعی در پنیرک داشت، به 986 مگاژول بر متر مربع به دست آمد، در حالی که کاربرد و یا عدم کاربرد / صورتی که بیشترین میزان جذب تشعشع در تیمار ترکیب سه کود زیستی با 6 1 گرم بر / کود گاوی تأثیر معنی داری در میزان تشعشع جذب شده توسط پنیرک نداشت. میانگین کارآیی مصرف نور در تیمارهای آزمایش برابر 26 1 گرم در مگاژول / 1 گرم بر مگاژول دارای کمترین و ترکیب سه کود زیستی + کاربرد کود دامی با 5 / مگاژول بوده و تیمار کود زیستی نیتروکسین با 09 دارای بیشترین میزان کارآیی مصرف نور بود. در مجموع، به نظر می رسد که ترکیب سه کود زیستی نیتروکسین، بیوسولفور و بیوفسفر توأم با کاربرد کود گاوی توانایی رقابت با کود شیمیایی اوره از لحاظ شاخص های مکانیستیک آنالیز رشد گیاه نظیر جذب تشعشع و کارآیی مصرف نور را دارا است.

کلمات کلیدی

, آزوسپیریلوم, ازتوباکتر, باسیلوس, سودوموناس, ضریب خاموشی نور, کسر جذب نور, کودگاوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063740,
author = {رضوی, احمدرضا and جهان, محسن and حاج محمدنیا قالی باف, کمال and نصیری محلاتی, مهدی},
title = {جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله},
journal = {پژوهشهای زراعی ایران},
year = {2017},
volume = {15},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-1472},
pages = {136--149},
numpages = {13},
keywords = {آزوسپیریلوم، ازتوباکتر، باسیلوس، سودوموناس، ضریب خاموشی نور، کسر جذب نور، کودگاوی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T جذب و کارایی مصرف نور در گیاه دارویی پنیرک (Malva sylvestris L.) تحت تأثیر منابع مختلف کودهای آلی، زیستی، شیمیایی و کشت مخلوط با شنبلیله
%A رضوی, احمدرضا
%A جهان, محسن
%A حاج محمدنیا قالی باف, کمال
%A نصیری محلاتی, مهدی
%J پژوهشهای زراعی ایران
%@ 2008-1472
%D 2017

[Download]