ادبیات تطبیقی, دوره (8), شماره (15), سال (2016-12) , صفحات (241-262)

عنوان : ( أنسی الحاج، احمد شاملو، الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع، آیدا در آینه، نقد فمنیستی، ادبیّات تطبیقی. )

نویسندگان: علی ضیاالدینی دشتخاکی , عباس عرب ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی آثار نویسندگان مرد و به­ چالش­ کشیدن بیان و ذهنیّت مردان از زنان، یکی از مهم ­ترین رویکردها در مطالعات فمنیستی به­ شمارمی ­رود. در شعر أنسی الحاج و احمد شاملو، با چهرۀ ویژه­ای از زنان روبه ­رو می­ شویم؛ چهره­ایی که گاه با معیارهای دنیای مدرن همساز است و زن را در جایگاه برابر با مرد نشان می ­دهد و گاه تحت تأثیر ذهنیّت تاریخی دو نویسنده، زن از موضع امروزی خود به جایگاه سنّتی ­اش سقوط می­ کند. در این جستار اشعار «الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع» و «آیدا در آینه»، از دریچۀ نقد فمنیستی و در حوزۀ مطالعات ادبیّات تطبیقی مکتب فرانسه مقایسه شده ­است. مه م­ترین نتایجی که از این پژوهش به ­دست­ آمده ­است عبارتند از: - دو اثر مورد بحث، دارای کلّیّتی مشابه هستند و بیان شعری در این دو اثر، بیانی مردانه است که در مواردی با معیارهای مربوط به مکتب اصالت زنان مغایرت دارد. - ترسیم چهرۀ زن در دو اثر، از تأثیر بن­مایه­های اساطیری و مسائل تاریخی و فرهنگی بر ذهنیّت دو شاعر، برکنار نبوده است. - در بخش­هایی از دو متن، أنسی الحاج و شاملو تحت تأثیر اندیشه های اجتماعی مدرن بوده­ اند. تأثیرپذیری از یافته­ های فمنیستی و نیز مفهوم انسان­گرایی در غرب، نمونه­ هایی از آن است.

کلمات کلیدی

أنسی الحاج؛ احمد شاملو؛ الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع؛ آیدا در آینه؛ نقد فمنیستی؛ ادبیّات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063744,
author = {ضیاالدینی دشتخاکی, علی and عرب, عباس},
title = {أنسی الحاج، احمد شاملو، الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع، آیدا در آینه، نقد فمنیستی، ادبیّات تطبیقی.},
journal = {ادبیات تطبیقی},
year = {2016},
volume = {8},
number = {15},
month = {December},
issn = {2008-6512},
pages = {241--262},
numpages = {21},
keywords = {أنسی الحاج؛ احمد شاملو؛ الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع؛ آیدا در آینه؛ نقد فمنیستی؛ ادبیّات تطبیقی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T أنسی الحاج، احمد شاملو، الرّسولة بشَعرها الطّویل حتّی الینابیع، آیدا در آینه، نقد فمنیستی، ادبیّات تطبیقی.
%A ضیاالدینی دشتخاکی, علی
%A عرب, عباس
%J ادبیات تطبیقی
%@ 2008-6512
%D 2016

[Download]