یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی , 2017-08-30

عنوان : ( مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته )

نویسندگان: محیا قاسمی , زهره پروانه , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

شاخص های کارایی فرایند برای اندازه گیری کارایی فرایند استفاده می شوند. در حالت هایی مثل انتخاب تامی نکننده ی بهتر و ارزیابی پیشرفت فرایند، مقایسه ی شاخص های کارایی دو فرایند متفاوت می تواند مورد توجه قرار گیرد. در این مقاله با استفاده از فاصله اطمینان دو فرایند متفاوت و انجام آزمون فرضیه ی مناسب با ارایه یک مثال، این مقایسه انجام Cpmk تعمیم یافته برای نسبت شاخص کارایی  و انحراف معیار  بر اساس این فرضاست که فرایند مورد نظر دارای توزیع نرمال با میانگین Cpmk گرفته است. شاخص کارایی می باشد.

کلمات کلیدی

, شاخص های کارایی فرایند, فاصله اطمینان تعمیم یافته
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063749,
author = {قاسمی, محیا and پروانه, زهره and جباری نوقابی, مهدی},
title = {مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته},
booktitle = {یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی},
year = {2017},
location = {قزوین, ايران},
keywords = {شاخص های کارایی فرایند، فاصله اطمینان تعمیم یافته},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقایسه شاخص کارایی Cpmk دو فرایند با استفاده از فاصله اطمینان تعمیم یافته
%A قاسمی, محیا
%A پروانه, زهره
%A جباری نوقابی, مهدی
%J یازدهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفی
%D 2017

[Download]