افق دانش, دوره (23), شماره (3), سال (2017-8) , صفحات (207-214)

عنوان : ( اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی )

نویسندگان: آرش عبدالملکی , مرتضی بهنام رسولی , علی مقیمی , ناصر مهدوی شهری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اهداف: به دنبال ترومای سیستم اعصاب محیطی، تجویز عوامل ضدالتهابی یکی از استراتژیهای مناسب برای کنترل آسیب وارده و پیش برد فرآیند ترمیم است. هدف مطالعه حاضر، بررسی اثرات داروی متیل پردنیزولون بر بهبود عملکرد حرکتی و تغییرات بافتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و ترمیم با پیوند داربست های سلولزدایی شده در موش صحرایی بود. مواد و روشها: در این مطالعه تجربی، ۵۰ سر موش صحرایی نر بالغ ویستار به طور تصادفی به ۵ گروه ۱۰ تایی تقسیم شدند؛ گروه کنترل منفی (قطع عصب سیاتیک بدون دریافت دارو)، گروه شم (انجام عمل جراحی بدون قطع عصب با دریافت حلال دارو)، گروه های تجربی ۱ و ۲ (قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست با تجویز داروی متیل پردنیزولون با دوزهای یک و ۳۰ میلی گرم/کیلوگرم به صورت درون صفاقی) و گروه تجربی ۳ (قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست با دریافت حلال دارو). آزمون های رفتاری، الکتروفیزیولوژیک و بافتی، در طول دوره و با آزمون های آنالیز SPSS آزمایش انجام شد. داده ها به کمک نرم افزار 16 واریانس یکطرفه و تعقیبی توکی تجزیه و تحلیل شدند. یافتهها: سرعت روند ترمیم و بهبود عملکرد حرکتی در گروههای تیمارشده با متیل پردنیزولون در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافت آتروفی توده عضلانی گاستروکنمیوس در گروههای تیمارشده با .(p<۰/۰۵) متیل پردنیزولون کاهش یافت. همچنین، تعداد فیبرهای عصبی، قطر آکسونها و ضخامت غلاف میلین در گروههای تیمارشده، به طور معنی داری بیشتر بود .(p<۰/۰۵) نتیجه گیری: تجویز متیل پردنیزولون به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلولزدایی شده، میزان بهبود عملکرد حرکتی و ترمیم بافتی را افزایش می دهد. بازیابی عملکرد حرکتی و بافتی در دوز بالای متیل پردنیزولون نسبت به دوز پایین بهتر است.

کلمات کلیدی

, متیل پردنیزولون, عصب سیاتیک, ترمیم, داربست سلول زدایی شده, اعصاب محیطی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063752,
author = {عبدالملکی, آرش and بهنام رسولی, مرتضی and مقیمی, علی and مهدوی شهری, ناصر},
title = {اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی},
journal = {افق دانش},
year = {2017},
volume = {23},
number = {3},
month = {August},
issn = {1735-1855},
pages = {207--214},
numpages = {7},
keywords = {متیل پردنیزولون، عصب سیاتیک، ترمیم، داربست سلول زدایی شده، اعصاب محیطی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثرات متیل پردنیزولون بر بازیابی عملکرد حرکتی به دنبال قطع عصب سیاتیک و پیوند داربست سلول زدایی شده در موش صحرایی
%A عبدالملکی, آرش
%A بهنام رسولی, مرتضی
%A مقیمی, علی
%A مهدوی شهری, ناصر
%J افق دانش
%@ 1735-1855
%D 2017

[Download]