پژوهشهای جغرافیای انسانی, دوره (49), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (341-356)

عنوان : ( سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه) )

نویسندگان: محمد اجزاء شکوهی , سید مصطفی حسینی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

محله به‌عنوان کوچک‌ترین سلول زندگی شهری، دارای درون‌مایه‌های عظیم اجتماعی و فرهنگی است و با بازآفرینی فرهنگ شهروندی، زمینۀ توسعۀ پایدار را در سطح شهر و جامعه فراهم می‌سازد. براین­اساس، در این پژوهش به سنجش و ارزیابی وضعیت توسعۀ پایدار محله‌ای در محله‌های ولی­عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیۀ شهر تهران پرداخته شده است. پژوهش حاضر به­لحاظ هدف کاربردی است. ابتدا با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، شاخص‌های مؤثر بر تحقیق شناسایی شدند. برآورد حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، معادل 384 بود. در مرحلة بعد 374 محلة شهر تهران برحسب پایگاه اجتماعی- اقتصادی به چهار طبقه (بالا، متوسط بالا، متوسط پایین و پایین) تقسیم شد و از هر طبقه یک محله به روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شد. سپس با جمع‌آوری داده‌های مورد نیاز از سطح محله­ها، تشکیل ماتریس اولیة تصمیم‌گیری انجام گرفت. در مرحلة بعد به روش وایکور- که از جمله روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیارة جبرانی با حالت سازشی است- محله­های نمونه از نظر شاخص‌های توسعة پایدار محله‌ای سنجش شدند. نتایج اجرای تکنیک وایکور نشان داد از نظر شاخص‌های پایداری محله‌ای، محلة نیلوفر با مقدار شاخص وایکور 017/0 و محلة ولی­عصر شمالی با مقدار شاخص وایکور 1، به­ترتیب در بهترین و بدترین شرایط، و محله­های امامیه و آشتیانی نیز با مقدار پایداری 160/0 و 613/0 در رتبه‌های دوم و سوم پایداری محله‌ای قرار دارند.

کلمات کلیدی

تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ توسعة پایدار؛ روش وایکور؛ شهر تهران؛ محله
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063764,
author = {اجزاء شکوهی, محمد and حسینی, سید مصطفی},
title = {سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه)},
journal = {پژوهشهای جغرافیای انسانی},
year = {2017},
volume = {49},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-6296},
pages = {341--356},
numpages = {15},
keywords = {تصمیم‌گیری چندمعیاره؛ توسعة پایدار؛ روش وایکور؛ شهر تهران؛ محله},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و ارزیابی توسعۀ پایدار محله‌ای در شهر تهران (مطالعۀ موردی: محله‌های ولی‌عصر شمالی، آشتیانی، نیلوفر و امامیه)
%A اجزاء شکوهی, محمد
%A حسینی, سید مصطفی
%J پژوهشهای جغرافیای انسانی
%@ 2008-6296
%D 2017

[Download]