دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (4), شماره (4), سال (2017-3) , صفحات (1-10)

عنوان : ( تاثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی – رفتاری فوردایس بر میزان احساس انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دو )

نویسندگان: مریم حسینی , محمدسعید عبدخدائی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه: مشکلات روانشناختی بیماری های مزمن از جمله دیابت که اغلب نادیده گرفته می شوند، لزوم توجه بیشتر به درمان مناسب را روشن می سازد. در پژوهش حاضر اثر برنامه آموزش شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس بر انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دو مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روش ها: طرح پژوهش نیمه تجربی با پیش آزمون و پس آزمون همراه با گروه گواه بود. نمونه شامل 24 نفر از بیماران دیابتی مرکز انجمن دیابت پارسیان مشهد با میانگین سنی 57 سال بود. گروه آزمایش تحت آموزش مهارت های ارتقا شادکامی به روش فوردایس قرار گرفتند. داده ها با استفاده از تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها :نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که آموزش برنامه شادکامی به شیوه شناختی رفتاری فوردایس توانسته میانگین نمرات احساس انسجام روانی بیماران دیابتی گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه، افزایش دهد. نتیجه گیری :آموزش برنامه شادکامی فوردایس ضمن افزایش احساس شادکامی بیماران دیابتی بر افزایش احساس انسجام روانی بیماران دیابتی موثر است.

کلمات کلیدی

, درمان شناختی رفتاری, شادکامی, احساس انسجام روانی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063765,
author = {حسینی, مریم and عبدخدائی, محمدسعید},
title = {تاثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی – رفتاری فوردایس بر میزان احساس انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دو},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2017},
volume = {4},
number = {4},
month = {March},
issn = {2383-3203},
pages = {1--10},
numpages = {9},
keywords = {درمان شناختی رفتاری، شادکامی، احساس انسجام روانی، دیابت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر آموزش شادکامی به شیوه شناختی – رفتاری فوردایس بر میزان احساس انسجام روانی بیماران دیابتی نوع دو
%A حسینی, مریم
%A عبدخدائی, محمدسعید
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2017

[Download]