تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (32), شماره (6), سال (2017-2) , صفحات (1048-1059)

عنوان : ( مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری )

نویسندگان: سیده فائزه تقی زاده , حسین آروئی , جواد اصیلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر تنش شوری و کروناتین بر روی برخی خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی در دو رقم زرشک (زرافشانی و زالزالکی)، آزمایشی در سال 1393 به صورت فاکتوریل در قالب طرح کاملا تصادفی با چهار تکرار انجام گردید. گیاهان مورد مطالعه در گلدان های حاوی ماسه شسته کشت شدند. گیاهان 4 هفته پس از استقرار کامل تحت غلظت های مختلف کلرید سدیم (0، 25، 50 و 75 میلی مولار) و کروناتین (0، 75/0 و 5/1 میلی مولار) قرار گرفتند. در گیاهان تحت تیمار شوری با افزایش غلظت نمک، میزان پرولین، فنل کل، فلاونوئید کل، پروآنتوسیانیدین کل و آنتوسیانین افزایش یافت، اما میزان کلروفیل کاهش داشت. در سطوح مساوی کلرید سدیم، حداکثر میزان پرولین در غلظت 5/1 میلی مولار کروناتین گزارش شد. بیشترین افزایش کلروفیل کل نیز مربوط به غلظت 75/0 میلی مولار کروناتین بود، اما میزان فنل کل، فلاونوئید کل، پروآنتوسیانیدین کل و آنتوسیانین در این سطح از تیمار کاهش داشت به طوری که کمترین میزان آن در غلظت 5/1 میلی مولار کروناتین بود.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی, زرشک, کروناتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063768,
author = {تقی زاده, سیده فائزه and آروئی, حسین and جواد اصیلی},
title = {مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2017},
volume = {32},
number = {6},
month = {February},
issn = {1735-0905},
pages = {1048--1059},
numpages = {11},
keywords = {تنش شوری، خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی، زرشک، کروناتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تاثیر کروناتین بر خصوصیات فیزیولوژیکی و بیوشیمیایی دو رقم زرشک بومی (Berberis crataegina, Berberis integrrima) تحت شرایط تنش شوری
%A تقی زاده, سیده فائزه
%A آروئی, حسین
%A جواد اصیلی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2017

[Download]