پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (3), شماره (6), سال (2017-6) , صفحات (135-169)

عنوان : ( تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا )

نویسندگان: علیرضا باستانی , سید محمدجواد رزمی , علی اکبر ناجی میدانی , مرتضی بکی حسکویی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف تعیین سهم بهینه صندوق¬ توسعه ملی از درآمدهای نفتی صورت گرفته است. روش مورد استفاده برنامه¬ریزی پویا بوده که در چارچوب مدل کینز- رمزی و تحت شرایط عدم اطمینان مدلی طراحی شده و مسیر بهینه پس¬انداز، سرمایه-گذاری و مصرف درآمدهای نفتی کشورمان تعیین و نتایج برای دوره 1394-1458 کالیبره شده است نتایج این مطالعه نشان می¬دهد نرخ بهینه سرمایه¬گذاری بر مبنای قاعده طلایی، معادل 15 درصد ، نرخ بهینه پس انداز در صندوق 33 درصد و نرخ بهینه مصرف دولت معادل52 درصد از درآمد نفتی می¬باشد و حداکثر میزان منابع ذخیره شده در صندوق طی دوره به 4.83 برابر درآمد اولیه می¬رسد. با بهبود بهره¬وری، ریسک سرمایه¬گذاری کاهش یافته و نرخ بهینه سرمایه¬گذاری افزایش می¬یابد در نتیجه اقتصاد از ظرفیت¬های مناسبی برای مقابله با شوک¬های دایمی قیمت نفت برخوردار شده و لذا نیازی به اندوخته سازی گسترده منابع در صندوق و نگرانی بابت شوک¬های دایمی منفی قیمت نفت نخواهد بود.

کلمات کلیدی

, شوک دایمی, صندوق توسعه ملی, پویا, معادله بلمن, پس انداز احتیاطی, بهره وری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063769,
author = {باستانی, علیرضا and رزمی, سید محمدجواد and ناجی میدانی, علی اکبر and مرتضی بکی حسکویی},
title = {تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا},
journal = {پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی},
year = {2017},
volume = {3},
number = {6},
month = {June},
issn = {2538-2276},
pages = {135--169},
numpages = {34},
keywords = {شوک دایمی، صندوق توسعه ملی، پویا، معادله بلمن، پس انداز احتیاطی، بهره وری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تخصیص بهینه درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی: تحلیل بهینه یابی پویا
%A باستانی, علیرضا
%A رزمی, سید محمدجواد
%A ناجی میدانی, علی اکبر
%A مرتضی بکی حسکویی
%J پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی
%@ 2538-2276
%D 2017

[Download]