کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-10) , صفحات (73-82)

عنوان : ( بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه پاتوژن گیاهی )

نویسندگان: مهسا شمس , بهار شهنواز ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در سال¬های اخیر، استفاده از متابولیت‎های ثانویه مانند آنتی بیوتیک‌ها به¬منظور کنترل زیستی عوامل بیماریزای¬ گیاهی مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف جداسازی، شناسایی و بررسی فعالیت ضدمیکروبی Streptomyces ها از دریای عمان علیه سه بیمارگر گیاهی Fusarium oxysporum، Xanthomonas campestris و Erwinia amylovora اجرا شد. سویه‌های Streptomyces روی محیط کشت‌های نشاسته کازیین اگار، گلیسرول گلیسین آگار و نشاسته نیترات آگار در غلظت‌های نمکی متفاوت جداسازی شدند. فعالیت ضدمیکروبی سویه‌ها با استفاده از کشت تقاطعی و اندازه‌گیری هاله عدم رشد در برابر بیمارگرهای گیاهی اندازه¬گیری شد. 90% این سویه‌ها قادر به تولید هاله مهارکنندگی رشد در برابر باکتری X.campestris بودند که بالاترین هاله 1±15 میلی‌متر بدست آمد. دو سویه 130 ACو 275AC برای استخراج ترکیب ضدمیکروبی انتخاب شدند. این سویه‌ها در محیط¬های پیش¬کشت و تخمیری مختلفی کشت داده شدند. استفاده از محیط‌های تخمیری مختلف نشان می‎دهد که محیط دارای گلیسرول و سویا هاله بازدارندگی را افزایش می¬دهد. سویه‌های بدست آمده براساس ژن SrRNA16 متعلق به گونه‌هایStreptomyces sp. می‎باشند. جهت استخراج ترکیب ضدمیکروبی از حلال آلی دی‎کلرومتان، کلروفرمو اتیل‌استات استفاده گردید. حلال دی‌کلرومتان در سویه 130 ACو کلروفرم در سویه 275AC با ایجاد هاله مهارکنندگی 21 و 25 میلی‌متر موثرتر از سایر حلال‌ها بودند. این مطالعه نشان می‎دهد که Streptomyces‎ های محیط‎های دریایی کمتر کاوش شده دارای قابلیت کنترل باکتری‎های بیماریزای گیاهی می‌باشند که می‌توانند مورد استفاده قرار گیرند.

کلمات کلیدی

, Streptomyces دریایی, بیمارگرهای گیاهی, فعالیت ضدمیکروبی, دریای عمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063782,
author = {شمس, مهسا and شهنواز, بهار},
title = {بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه پاتوژن گیاهی},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {October},
issn = {2322-2883},
pages = {73--82},
numpages = {9},
keywords = {Streptomyces دریایی،بیمارگرهای گیاهی، فعالیت ضدمیکروبی،دریای عمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی خصوصیات ضد‌میکروبی برخی سویه‌های Streptomyces دریایی بر علیه سه پاتوژن گیاهی
%A شمس, مهسا
%A شهنواز, بهار
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2017

[Download]