مهندسی مکانیک مدرس, دوره (17), شماره (8), سال (2017-11) , صفحات (87-96)

عنوان : ( شناسایی و کنترل ابزار داخلتراش میرا شده با استفاده از عملگر VCA )

نویسندگان: پوریا نعیمی امینی , بهنام معتکف ایمانی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فرآیند داخلتراشی به دلیل نسبت طول به قطر بالای ابزار و انعطافپذیری زیاد آن بسیار مستعد ارتعاشات خود برانگیخته )چتر( است. این ارتعاشات منجر به کاهش کیفیت سطح، دقت هندسی پایین و شکستگی ابزار میشود و در مجموع مهمترین محدودیت تولید است. برهمکنش دینامیکی فرآیند برادهبرداری و سازه ماشین ابزار مهمترین دلیل به وجود آمدن چتر است. تمایل سازه به ارتعاش با افزایش طول ابزار برش افزایش مییابد. راهحل مؤثر جهت کاهش ارتعاشات و افزایش مقاومت به چتر افزایش صلبیت دینامیکی آن است. در فرآیند داخلتراشی با نسبت طول به قطر بالا جهت افزایش پایداری ابزار، از روشهای کنترل ارتعاشات غیرفعال یا فعال استفاده میشود. روشهای فعال کنترل ارتعاشات این قابلیت را داراست که ارتعاشات را به نحو مطلوبی در شرایط مختلف ماشینکاری میرا کند. هدف این پژوهش بهبود مقاومت به چتر ابزار داخلتراش در مقیاس صنعتی از طریق افزایش صلبیت دینامیکی است. جهت کنترل ارتعاشات ابزار از عملگر الکترومغناطیسی استفاده شده است. طراحی بستر آزمایش به نحوی صورت گرفته است که بتوان در راستای شعاعی ارتعاشات ابزار را کنترل کرد. در این پژوهش ابتدا مشخصات دینامیکی ابزار داخلتراش با استفاده از آزمون مودال تجربی به دست آمده است. سپس با استفاده از تحریک سینوسی جاروبی تابع تبدیل عملگر - ابزار شناسایی و حلقه کنترل ارتعاشات نیز با استفاده از الگوریتم پسخور مستقیم سرعت پیادهسازی شده است. نتایج آزمونهای ماشینکاری نشان میدهد که عملگر در کاهش ارتعاشات و افزایش صلبیت دینامیکی و در نتیجه مقاومت در برابر چتر دارای عملکرد خوبی است.

کلمات کلیدی

ابزار داخلتراش کنترل ارتعاشات شناسایی سیستم ارتعاشات چتر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063787,
author = {نعیمی امینی, پوریا and معتکف ایمانی, بهنام},
title = {شناسایی و کنترل ابزار داخلتراش میرا شده با استفاده از عملگر VCA},
journal = {مهندسی مکانیک مدرس},
year = {2017},
volume = {17},
number = {8},
month = {November},
issn = {1027-5940},
pages = {87--96},
numpages = {9},
keywords = {ابزار داخلتراش کنترل ارتعاشات شناسایی سیستم ارتعاشات چتر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی و کنترل ابزار داخلتراش میرا شده با استفاده از عملگر VCA
%A نعیمی امینی, پوریا
%A معتکف ایمانی, بهنام
%J مهندسی مکانیک مدرس
%@ 1027-5940
%D 2017

[Download]