تحقیقات آب و خاک ایران, دوره (47), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (241-252)

عنوان : ( بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران )

نویسندگان: میلاد نوری , مهدی همایی , محمد بنایان اول ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

00 در شش - و عوامل کنترل کننده آن طی دورههای 1966 )ET در این مطالعه، روند تغییرات تبخیر و تعرق مرجع ) 0 B تحت سناریوی انتشار 2 HadCM ایستگاه سینوپتیک غربی کشور مطالعه شد. بدین منظور خروجیهای مدل اقلیمی 3 ریزمقیاس سازی شد. نتایج این پژوهش نشان داد که در سه دوره 30 ساله ابتدایی، میانی و انتهایی SDSM توسط مدل )1990- 11 درصد نسبت به دوره پایه ) 1966 / 7 و 01 /33 ،5/ میانگین تمامی ایستگاهها( به ترتیب 12 ( ET0 ، قرن 21 2010 در اکثر ایستگاهها بهطور - طی 1966 ET افزایش خواهد یافت. بر مبنای نتایج آزمون روندیابی من-کندال، روند 0 در گذشته احتمالاً بهدلیل روند صعودی ET غیر معنیداری )در سطح 95 درصد( صعودی بوده است. روند افزایشی 0 شدت تشعشع خورشیدی و دما و روند نزولی رطوبت نسبی در منطقه بوده است. همچنین در اغلب ایستگاهها، روند 2070 غیر معنیدار خواهد بود. - 2100 معنیدار و در 2041 - 2040 و 2071 - در دورههای 2011 ET صعودی میانگین 0 در آینده احتمالاً بهدلیل افزایش دما میباشد.

کلمات کلیدی

, تبخیر و تعرق, تغییر اقلیم, ریزمقیاس سازی آماری
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063798,
author = {میلاد نوری and مهدی همایی and بنایان اول, محمد},
title = {بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران},
journal = {تحقیقات آب و خاک ایران},
year = {2017},
volume = {47},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-479X},
pages = {241--252},
numpages = {11},
keywords = {تبخیر و تعرق، تغییر اقلیم، ریزمقیاس سازی آماری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تغییرات تبخیر و تعرق مرجع طی سده ی بیست و یکم در برخی مناطق نیمه خشک ایران
%A میلاد نوری
%A مهدی همایی
%A بنایان اول, محمد
%J تحقیقات آب و خاک ایران
%@ 2008-479X
%D 2017

[Download]