حفاظت گیاهان, دوره (31), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (1-12)

عنوان : ( بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا فوحشی )

نویسندگان: حسین حمامی , محمدحسن راشدمحصل , مهدی پارسا , محمد بنایان اول , اسکندر زند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر روغن های گیاهی بر خصوصیات علف کش ستوکسیدیم یک سری آزمایش در دانشگاه فردوسی مشهد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی در سال 1391 انجام شد. به منظور ارزیابی تاثیر روغن های گیاهی بر روی کشش سطحی آب مقطر، علف کش ستوکسیدیم و کارایی ستوکسیدیم در کنترل یولاف وحشی سه آزمایش به صورت فاکتوریل و بر اساس طرح کاملاً تصادفی انجام شد. همچنین آزمایش دیگری روی تاثیر کاربرد روغن های گیاهی بر میزان پخشیدگی محلول پاششی بر اساس طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج نشان داد که کاربرد روغ نهای گیاهی به استثنای روغن کرچک منجر به کاهش کشش سطحی آب مقطر شد. در حالی که نتایج تاثیر روغن های گیاهی بر کشش سطحی محلول علف کش ستوکسیدیم نشان داد که تمامی تیمارها به طور معنی داری موجب کاهش کشش سطحی شدند . اگر چه تمام روغن ها منجر به کاهش کشش سطحی شدند ولی بین کشش سطحی محلول ستوکسیدیم با روغ نهای گیاهی و کارایی کنترلی ستوکسیدیم رابطه منفی وجود داشت. نتایج رگرسیونی درصد خیس شدگی کاغذهای حساس با کشش سطحی نشان داد که بین میزان خی سشدگی کاغذهای حساس با کشش سطحی روغن های گیاهی یک رابطه منفی قوی وجود داشت. تمامی روغن های گیاهی باعث افزایش کارایی کنترل یولاف وحشی شدند.

کلمات کلیدی

, پخشیدگی, روغن کرچک, کاغذ حساس به آب, کشش سطحی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063799,
author = {حسین حمامی and راشدمحصل, محمدحسن and پارسا, مهدی and بنایان اول, محمد and اسکندر زند},
title = {بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا فوحشی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2017},
volume = {31},
number = {1},
month = {April},
issn = {2008-4749},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {پخشیدگی، روغن کرچک، کاغذ حساس به آب، کشش سطحی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر کاربرد روغن های گیاهی بر کشش سطحی، پخشیدگی و کارایی علف کش (Avena ludoviciana Durieu.) ستوکسیدیم در کنترل یولا فوحشی
%A حسین حمامی
%A راشدمحصل, محمدحسن
%A پارسا, مهدی
%A بنایان اول, محمد
%A اسکندر زند
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2017

[Download]