توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی - Journal of Research Development in Nursing and Midwifery, دوره (10), شماره (1), سال (2013-9) , صفحات (17-24)

عنوان : ( اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان )

نویسندگان: مرتضی بادله , مهدی فتحی , حمیدرضا آقامحمدیان شعرباف , محمدتقی بادله ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زمینه وهدف­: دوره نوجوانی، مرحله مهم و برجسته رشد و تکامل اجتماعی و روانی فرد به شمار می رود. این دوره به علت بحران های خاص سبب بروز مشکلاتی می شود. یکی­از مهم ترین مسائل در این دوره، کاهش عزت نفس در نوجوانان است. لذا پژوهش حاضر باهدف بررسی اثربخشی هیپنوتراپی شناختی- رفتاری- گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان انجام پذیرفت. روش بررسی: جامعه آماری شامل کلیه نوجوانان ساکن در مدارس شبانه روزی شهرستان تایباد در سال تحصیلی91-90 بود که با استفاده از روش­ نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از 250 نفر از نوجوانان ساکن در یک مرکز شبانه­روزی­، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت به عمل آمد و با توجه به نمره عزت نفس پایین­(کمتر از نقطه برش 23) 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش به مدت 2 ماه در 8 جلسه 2 ساعتی تحت مداخله هیپنوتراپی شناختی- رفتاری قرار گرفتند و گروه­کنترل هیچ آموزشی دریافت نکردند. بعد از اتمام دوره به­منظور بررسی میزان تغییرمتغیر وابسته­(میزان عزت نفس)، دوباره آزمون مذکور به عنوان پس آزمون در هر­دو گروه اجرا گردید. داده­های­حاصل با استفاده از آزمون آماری کواریانس و با نرم افزار آماری S pss-19 تحلیل گردید. یافته ها: تحلیل آزمون کواریانس نشان داد که نمرات عزت نفس در گروه ­هیپنوتراپی شناختی­-رفتاری در مقایسه با گروه کنترل به طور معنی داری افزایش یافته است ­­(1 0/0 p< ). نتیجه­گیری: هیپنوتراپی شناختی-­رفتاری-­گروهی می تواند منجر­به افزایش عزت نفس نوجوانان شود. تحقیقات­ بعدی با دوره­های پیگیری به منظور حصول اطمینان از تداوم اثر­بخشی پیشنهاد می گردد. واژه‌های کلیدی: هیپنوتراپی شناختی- رفتاری، گروه درمانی، عزت نفس، نوجوان

کلمات کلیدی

, هیپنوتراپی شناختی- رفتاری, گروه درمانی, عزت نفس, نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063803,
author = {مرتضی بادله and مهدی فتحی and آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا and محمدتقی بادله},
title = {اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان},
journal = {توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی - Journal of Research Development in Nursing and Midwifery},
year = {2013},
volume = {10},
number = {1},
month = {September},
issn = {1735-868x},
pages = {17--24},
numpages = {7},
keywords = {هیپنوتراپی شناختی- رفتاری، گروه درمانی، عزت نفس، نوجوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثربخشی هیپنوتراپی شناختی رفتاری گروهی بر افزایش عزت نفس نوجوانان
%A مرتضی بادله
%A مهدی فتحی
%A آقامحمدیان شعرباف, حمیدرضا
%A محمدتقی بادله
%J توسعه پژوهش در پرستاری و مامائی - Journal of Research Development in Nursing and Midwifery
%@ 1735-868x
%D 2013

[Download]