دانشکده علوم پزشکی نیشابور, دوره (5), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (52-65)

عنوان : ( نقش هسته قوسی هیپوتالاموس در تنظیم اخذ غذا (مطالعه مروری) )

نویسندگان: فرشید حمیدی , شیبا یوسفوند ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه هسته قوسی محل همگرایی نورونهایی در قاعده هیپوتالاموس و مجاورت بطن سوم و برجستگی میانی است، که نقش محوری در جامعیت دهندگی به پیامهای مربوط به تنظیم اخذ غذا دارد. بر پایه نقش ویژه هیپوتالاموس در کنترل اخذ غذا، هدف از مطالعه مروری حاضر بررسی نقش واسط هسته قوسی در تنظیم اخذ غذا بوده است. مواد و روشها در سال 2102 در مطالعه حاضر، مقالات مرتبط منتشر شده با موضوع در پایگاههای PubMed, Web of Science Scopus, Elsevier, Springer, Science Direct, اطلاعاتی معتبر - با استفاده از جستجوی سیستماتیک با کلیدواژههای استاندارد، در بازه زمانی 1991 SID 6112 استخراج و فهرست منابع مقالات شناسایی شده جهت یافتن مقالههای بیشتر بررسی گردید. یافتهها پپتید مرتبط با آگوتی، گابا و ،Y هسته قوسی شامل جمعیتهای نورونی حاوی نوروپپتید هورمون محرک ملانوسیتی است. این نورونها که عمدتاً در بخش شکمی میانی واقع شده- اند، تا سایر هستههای هیپوتالاموس کشیده شده و در کنترل تغذیه و افزایش یا کاهش اخذ غذا مؤثرند. هسته قوسی از طریق برجستگی میانی به پیامهای محیطی تعادل انرژی دسترسی دارد زیرا این ناحیه توسط سد خونی-مغزی، محافظت کامل نمیشود. نتیجهگیری طبق مطالعات، هسته قوسی مکانی است که برخی نوروترانسمیترها اثرات افزاینده یا کاهنده بر اخذ غذا را در پستانداران و پرندگان ایجاد میکنند. لپتین، انسولین، هورمون محرک پپتید مرتبط با آگوتی، ،Y ملانوسیتی و سروتونین دریافت غذا را مهار و نوروپپتید Ghrelin و گابا اخذ غذا را تحریک مینمایند. البته بعضی مانند FQ نوسیسپتین ارفانین عملکرد دوگانه دارند بصورتیکه در پستانداران اخذ غذا را تحریک و در پرندگان مهار می- کند

کلمات کلیدی

, هسته قوسی, هیپوتالاموس, اخذ غذا
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063804,
author = {حمیدی, فرشید and یوسفوند, شیبا},
title = {نقش هسته قوسی هیپوتالاموس در تنظیم اخذ غذا (مطالعه مروری)},
journal = {دانشکده علوم پزشکی نیشابور},
year = {2017},
volume = {5},
number = {1},
month = {June},
issn = {2383-3203},
pages = {52--65},
numpages = {13},
keywords = {هسته قوسی، هیپوتالاموس، اخذ غذا},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش هسته قوسی هیپوتالاموس در تنظیم اخذ غذا (مطالعه مروری)
%A حمیدی, فرشید
%A یوسفوند, شیبا
%J دانشکده علوم پزشکی نیشابور
%@ 2383-3203
%D 2017

[Download]