طب توانبخشی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (1-9)

عنوان : ( تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان )

نویسندگان: سیدمجتبی سلطاندوست ناری , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا باعث کاهش نیروی برشی قدامی زانو در پسران فوتبالیست نوجوان می شود.

کلمات کلیدی

, برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا , نیروی برشی قدامی زانوی , پسران فوتبالیست نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063809,
author = {سلطاندوست ناری, سیدمجتبی and ابراهیمی عطری, احمد and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2251-8401},
pages = {1--9},
numpages = {8},
keywords = {برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا - نیروی برشی قدامی زانوی - پسران فوتبالیست نوجوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر برنامه پیشگیری از آسیب11+ فیفا بر نیروی برشی قدامی زانوی پسران فوتبالیست نوجوان
%A سلطاندوست ناری, سیدمجتبی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2017

[Download]