مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان, دوره (11), شماره (2), سال (2017-1) , صفحات (133-161)

عنوان : ( تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد) )

نویسندگان: مجتبی نادی , محمدرضا آهنچیان , محسن نوغانی دخت بهمنی , کلثومه شجاع ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مدیریت قبل از آن که مدیریت بر افراد باشد، مدیریت بر تیم های کاری است و تیم سازی و کار تیمی از اولویت های هر نظام و سازمان است، هم چنین نیاز به شناخت تیم توسط مدیران به این دلیل است که تیم ها واقعیتی از زندگی سازمانی هستند و اجزای ساختمانی یک سازمان را تشکیل می دهند. تیم سازی و کار تیمی در دانشگاه به ترسیم شفاف چشم انداز و اهداف مشترک کمک می کند و با ایجاد روحیه اعتماد میان منابع انسانی، حس تعهد و مسؤولیت پذیری شان را برمی انگیزد. بنابراین هدف پژوهش حاضر شناسایی و تحلیل دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم سازی و کارتیمی با استفاده از رویکرد کیفی و روش مطالعه موردی بود و دانشگاه فردوسی مشهد نیز که از مهم ترین و تأثیرگذارترین مراکز آموزش عالی خراسان است به عنوان مورد انتخاب شد. به منظورگردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته، برمبنای مفاهیم حساس حاصل شده از مرور سوابق و منابع و مصاحبه ها ی اکتشافی استفاده شد. جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه فردوسی مشهد بود که از میان آنها تعداد 14مدیر با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل اطلاعات، از روش تحلیل محتوا و کدگذاری باز و محوری استفاده شد. نتایج حاصل از مصاحبه نشان داد مدیران آموزش عالی دیدگاه و درک مناسبی به شاخصه های تیم سازی و کارتیمی در دانشگاه (شامل دو مقوله کلی ساختار تیمی و روابط تیمی و ده زیر مقوله (مفهوم) هدف مداری، ترکیب تیم و سازماندهی، شبکه تصمیم گیری، نظام بازخورد، هدایت و رهبری، صراحت و صداقت، همگرایی و اعتماد، همکاری و تضاد، تعهد و مشارکت، ارتباطات) دارند و از زمینه و روحیه مناسبی در رابطه با تیم سازی و کار تیمی برخوردار هستند.

کلمات کلیدی

تیم سازی؛ کارتیمی؛ آموزش عالی؛ دانشگاه فردوسی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063810,
author = {نادی, مجتبی and آهنچیان, محمدرضا and نوغانی دخت بهمنی, محسن and شجاع, کلثومه},
title = {تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)},
journal = {مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان},
year = {2017},
volume = {11},
number = {2},
month = {January},
issn = {1735-8256},
pages = {133--161},
numpages = {28},
keywords = {تیم سازی؛ کارتیمی؛ آموزش عالی؛ دانشگاه فردوسی مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل کیفی دیدگاه مدیران آموزش عالی خراسان به تیم‌سازی و کارتیمی دانشگاهی (مطالعه موردی: دانشگاه فردوسی مشهد)
%A نادی, مجتبی
%A آهنچیان, محمدرضا
%A نوغانی دخت بهمنی, محسن
%A شجاع, کلثومه
%J مطالعات فرهنگی - اجتماعی خراسان
%@ 1735-8256
%D 2017

[Download]