طب توانبخشی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-4) , صفحات (161-168)

عنوان : ( تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان )

نویسندگان: محبوبه تواناکرمانی , احمد ابراهیمی عطری , ناهید خوشرفتاریزدی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان تاثیر مثبت دارد.

کلمات کلیدی

, هشت هفته بازی های اصلاحی , میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی , دختران نوجوان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063811,
author = {تواناکرمانی, محبوبه and ابراهیمی عطری, احمد and خوشرفتاریزدی, ناهید},
title = {تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان},
journal = {طب توانبخشی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {April},
issn = {2251-8401},
pages = {161--168},
numpages = {7},
keywords = {هشت هفته بازی های اصلاحی - میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی - دختران نوجوان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر هشت هفته بازی های اصلاحی بر میزان انحنای کایفوزیس وضعیتی در دختران نوجوان
%A تواناکرمانی, محبوبه
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A خوشرفتاریزدی, ناهید
%J طب توانبخشی
%@ 2251-8401
%D 2017

[Download]