Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت), دوره (7), شماره (2), سال (2016-3) , صفحات (205-220)

عنوان : ( مقایسۀ اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن و کمربند شانۀ کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی )

نویسندگان: فرهاد نیکروان گلسفیدی , احمد ابراهیمی عطری , علی اکبر هاشمی جواهری ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از این تحقیق بررسی وضعیت عضلانی – اسکلتی ناحیۀ گردن و کمربند شانه­ای در کارمندان مرد کاربر رایانه با و بدون فعالیت جسمانی بود. به ان منظور 120 نفر از کارمندان مرد به‌صورت خوشه‌ای انتخاب شدند. سپس به دو گروه (گروه اول دارای فعالیت جسمانی و گروه دوم بدون فعالیت جسمانی) تقسیم شدند. آنگاه وضعیت اسکلتی- عضلانی ناحیۀ گردن وکمربند شانۀ نمونه­ها براساس پرسشنامۀ استاندارد نوردیک ارزیابی شد. پژوهش حاضر توصیفی از نوع رابطه‌ای – مقایسه‌ای با ماهیت کاربردی است. اطلاعات خام به‌دست‌آمده با استفاده از نرم­افزار SPSS نسخة 21 و بهره­گیری از آمار توصیفی و آزمون خی‌دو (05/0α≤) تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج آزمون‌ها نشان داد که اختلاف معناداری بین وضعیت اسکلتی – عضلانی ناحیۀ گردن و کمربند شانۀ دو گروه وجود دارد (p=0.001) و گروه دارای فعالیت جسمانی از وضعیت بهتری برخوردار بودند. از آنجا که احتمالاً فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی، شیوع اختلالات اسکلتی – عضلانی را کاهش می‌دهد، آموزش و اجرای تمرینات ورزشی منظم در این افراد می‌تواند در پیشگیری از اختلالات مزمن اسکلتی – عضلانی ناحیۀ گردن و کمربند شانه مؤثر واقع شود و از هزینه‌های هنگفت ناشی از آن جلوگیری کند.

کلمات کلیدی

, اختلالات اسکلتی, عضلانی گردن , کمربند شانۀ , کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063814,
author = {فرهاد نیکروان گلسفیدی and ابراهیمی عطری, احمد and هاشمی جواهری, علی اکبر},
title = {مقایسۀ اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن و کمربند شانۀ کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی},
journal = {Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت)},
year = {2016},
volume = {7},
number = {2},
month = {March},
issn = {2008-9317},
pages = {205--220},
numpages = {15},
keywords = {اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن - کمربند شانۀ - کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسۀ اختلالات اسکلتی- عضلانی گردن و کمربند شانۀ کاربران رایانۀ مرد با و بدون فعالیت جسمانی
%A فرهاد نیکروان گلسفیدی
%A ابراهیمی عطری, احمد
%A هاشمی جواهری, علی اکبر
%J Journal of Exercise Science and Medicine (طب ورزشی- حرکت)
%@ 2008-9317
%D 2016

[Download]