پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت, دوره (112), شماره (2), سال (2016-12) , صفحات (63-75)

عنوان : ( آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی )

نویسندگان: محمد کاظمی , محمد بنایان اول , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم امنیت غذایی از کشاورزی پایدار وسعت بیشتری دارد لذا برای تحقق آن در جوامع مختلف، عوامل متعددّی نظیر دسترسی، توانایی تهیه، بهره برداری و ثبات مواد غذایی به عنوان ارکان اصلی نقش دارند. در این پژوهش شاخص های امنیت غذایی مورد نیاز محاسبه و با استفاده از پرسشنامه میزان مصرف سیب زمینی در استان خراسان رضوی تعیین و میانگین عملکرد کشاورزان خبره طی دو سال اندازه گیری شد. نتایج نشان داد بین تولید سیب زمینی ) 63 گرم به ازای هر نفر در روز( با میزان تقاضا ) 125 گرم به ازای هر نفر در روز( 198/5 درصد تفاوت وجود داشت و تولید سرانه پاسخگوی تقاضای جمعیت استان نبود. بر این اساس نیاز به واردات سیب زمینی برابر با 155/5 هزار تن بدست آمد. با این حال 4 / 2 درصد از انرژی غذایی، 8/ 2 درصد پروتئین، 9/ 11 درصد ویتامین C و بین 1 تا حدود 10 درصد ویتامین های گروه B مورد نیاز افراد از تولیدات سیب زمینی استان فراهم شد. همچنین نتایج نشان داد تولید کشاورزان خبره 22 درصد بالاتر از برآورد وزارت کشاورزی برای استان بود که این مقدار 8/ 80 گرم سی بزمینی را برای مصرف روزانه افراد تأمین نمود و خلأ بین مجموع تولید کشاورزان خبره و مجموع تولید استان 8/ 50 هزار تن بدست آمد. نتایج حاصل با آنکه حاکی از عدم وجود امنیت غذایی از نظر میزان تولید سی بزمینی و انرژی غذایی آن بود امّا بر تولید منطقه ای سی بزمینی بر مبنای مدیریت اعمال شده توسط کشاورزان خبره به عنوان یک رو ش فشرد هسازی بو مشناختی مؤثر در تحقق امنیت غذایی پایدار تأکید داشت.

کلمات کلیدی

, انرژی, کشاورزان خبره, ناامنی غذایی, واردات
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063817,
author = {کاظمی, محمد and بنایان اول, محمد and قربانی, رضا},
title = {آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی},
journal = {پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت},
year = {2016},
volume = {112},
number = {2},
month = {December},
issn = {2423-5423},
pages = {63--75},
numpages = {12},
keywords = {انرژی، کشاورزان خبره، ناامنی غذایی، واردات},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی
%A کاظمی, محمد
%A بنایان اول, محمد
%A قربانی, رضا
%J پژوهش های کاربردی زراعی- زراعت
%@ 2423-5423
%D 2016

[Download]