آب و خاک, دوره (31), شماره (2), سال (2017-7) , صفحات (660-672)

عنوان : ( اعتبارسنجی بازیابی¬های رطوبت خاک ماهواره¬ مایکروویو¬ اسموس )

نویسندگان: مژده جامعی , محمد موسوی بایگی , امین علیزاده , پرویز ایران نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رطوبت خاک یکی از مهمترین متغیرهای چرخه هیدرولوژیکی است که نقش کلیدی در پیش¬بینی¬های هواشناسی، مدل¬سازی هیدرولوژیکی، مطالعات تغییراقلیم و مدیریت منابع آب دارد. در سال¬های اخیر برآورد¬های جهانی رطوبت خاک از طریق سنجنده¬های مایکروویو ماهواره¬ای میسر شده و داده¬های آنها در دسترس قرار گرفته¬اند. اسموس نخستین ماموریت ماهواره¬ای آژانس¬ فضایی اروپا برای پایش جهانی رطوبت خاک است که در سال 2009 آغاز و هم ¬اکنون نیز درحال بهره¬برداری می¬باشد. این ماهواره حامل اولین رادیومتر مایکروویو دوبعدی باند-L است که رطوبت سطحی خاک را درفرکانس4/1 گیگاهرتز بازیابی می¬نماید. هدف تحقیق حاضر اعتبارسنجی بازیابی¬های رطوبت خاک ماهواره اسموس در پنج محدوده مطالعاتی غرب و جنوب¬غربی کشور است. اعتبارسنجی داده¬های اسموس با استفاده از داده¬های رطوبت خاک اندازه¬گیری شده در پنج ایستگاه¬ها هواشناسی انجام گردید. نتایج تحقیق نشان داد که بین برآوردهای رطوبت خاک اسموس و اندازه¬گیری¬های¬ زمینی در ایستگاه¬ها همبستگی خوبی (88/0تا75/0R=) وجود دارد. ارزیابی خطای اعتبارسنجی¬ها¬¬¬¬ مشخص¬ نمود که بازیابی¬های اسموس در ایستگاه¬های اهواز، سرارود و سرابله به ترتیب با مقادیرm3m−304/0، 011/0،048/0=MBE مقداری ¬کم¬برآوردی و در ایستگاه¬های داراب و اکباتان با m3m−301/0-، 031/0-=MBE مقداری بیش¬برآوردی دارند. تحلیل شاخصRMSD نیز بیانگر آن بود که داده¬های ماهواره در مقایسه با داده¬های رطوبت خاک ایستگاه¬ها از دقت مناسبی (m3m−3062/0تا 02/0=RMSD) برخوردارند. در ایستگاه اهواز بازیابی¬های اسموس با بالاترین ضریب همبستگی (88/0R=) وm3m−348/0RMSD=، نزدیک¬ترین دقت را به دقت هدف ماموریت اسموس (m3m−304/0RMSD =) دارند. در مجموع داده¬های ماهواره اسموس با دقت و کیفیت مطلوبی که در منطقه مطالعاتی دارند می¬توانند ابزار مناسبی برای تهیه نقشه¬های رطوبت خاک باشند.

کلمات کلیدی

, باند-L , سنجش از دور, رادیومتریو مایکرویو, محصولMIR_SMUDP2, نقشه رطوبت خاک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063819,
author = {جامعی, مژده and موسوی بایگی, محمد and علیزاده, امین and پرویز ایران نژاد},
title = {اعتبارسنجی بازیابی¬های رطوبت خاک ماهواره¬ مایکروویو¬ اسموس},
journal = {آب و خاک},
year = {2017},
volume = {31},
number = {2},
month = {July},
issn = {2008-4757},
pages = {660--672},
numpages = {12},
keywords = {باند-L ، سنجش از دور، رادیومتریو مایکرویو، محصولMIR_SMUDP2، نقشه رطوبت خاک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اعتبارسنجی بازیابی¬های رطوبت خاک ماهواره¬ مایکروویو¬ اسموس
%A جامعی, مژده
%A موسوی بایگی, محمد
%A علیزاده, امین
%A پرویز ایران نژاد
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2017

[Download]