دانش شناسی, دوره (1), شماره (3), سال (2009-1) , صفحات (55-69)

عنوان : ( بررسی میزان استناد به مقالات همایشهای داخلی و خارجی در مجلات کتابداری در سال 1375- 1385 )

نویسندگان: زهرا رضازاده ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش به بررسی میزان استناد مقالات همایشهای علمی به زبان فارسی در مجلات مورد پژوهش از سال 1375 تا 1385 پرداخته و با بررسی مجموع استنادهای مجله مجلات مورد پژوهش، ارائه شده طی سال‌های 1375 تا 1385 این نتیجه به دست آمد میزان استناد به مقالات همایشها در میان کل استنادها با 293 مورد 66/4% است.واستنادهایی که به مقالات همایشهای داخلی صورت گرفته است با 168 مورد (33/57)درصد و125 مورد ( 66/42) به مقالات همایشهای خارجی استنادشده است. میزان استناد به مقالات همایشهای داخلی در مقالات مجلات کتابداری بیشتر از استناد به مقالات همایشهای خارجی است. بیشترین میانگین استناد به مقالات همایشهای داخلی در هر مقاله تألیفی متعلق به فصلنامه اطلاع رسانی با 268/0 استناد و کمترین میانگین استناد 05/0 مربوط به فصلنامه اطلاع شناسی می‌باشد و بیشترین میانگین استناد به مقالات همایشهای خارجی در هر مقاله تألیفی فصلنامه کتاب با 186/0 استناد و کمترین میانگین استناد مربوط به فصلنامه اطلاع شناسی با 04/0 است. بیشترین استنادها به مقالات همایشهای داخلی در مجلات مورد بررسی در سالهای 1385و1383 و کمترین به سال 1377 اختصاص داشت. و با تعیین نیم عمر استناد در مجلات مورد بررسی مشخص شد که فصلنامه اطلاع رسانی با 4 سال و 8 ماه بالاترین نیم عمر استناد به مقالات همایشهای داخلی و فصلنامه پیام کتابخانه با نیم عمر 5 سال و 6 ماه بالاترین نیم عمر استناد به مقالات همایشهای خارجی را دارد.

کلمات کلیدی

, استناد , مقاله های فارسی, نشریات ادواری , کتابداری و اطلاع رسانی, کنگره ها
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063820,
author = {رضازاده, زهرا},
title = {بررسی میزان استناد به مقالات همایشهای داخلی و خارجی در مجلات کتابداری در سال 1375- 1385},
journal = {دانش شناسی},
year = {2009},
volume = {1},
number = {3},
month = {January},
issn = {2008-2754},
pages = {55--69},
numpages = {14},
keywords = {استناد - مقاله های فارسی- نشریات ادواری - کتابداری و اطلاع رسانی- کنگره ها},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی میزان استناد به مقالات همایشهای داخلی و خارجی در مجلات کتابداری در سال 1375- 1385
%A رضازاده, زهرا
%J دانش شناسی
%@ 2008-2754
%D 2009

[Download]