آب و خاک, دوره (30), شماره (4), سال (2016-10) , صفحات (1322-1333)

عنوان : ( تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهد )

نویسندگان: سیدجواد رسولی , مهدی نصیری محلاتی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پیش بینی صحیح عملکرد گیاه زراعی جهت مدیریت مناسب سیستم های اقتصادی و زراعی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. این تحقیق، به منظور مدل‌سازی آماری و پیش‌بینی عملکرد کلزا در شهرستان مشهد، بر مبنای ۵ شاخص هواشناسی کشاورزی و ۱۲ پارامتر اقلیمی در طی دوره سال زراعی ۷۹-۷۸ الی ۹۳-۹۲ انجام شد. تاریخ کاشت بر اساس دمای مطلوب زمان کاشت بر اساس احتمال وقوع ۷۵% به کمک فرمول ویبول تعیین شد. شروع و خاتمه مراحل فنولوژی کلزا (جوانه زدن، سبز شدن، یک برگی، رزت، ساقه رفتن، گل دادن، غلاف بندی و رسیدن) با درجه روز رشد (GDD) معینی برای هر مرحله محاسبه شد. با استفاده از روش همبستگی و تحلیل مدل های آماری، مدل های چند متغیره بین عملکرد سالانه کلزا و متغیرهای مستقل (پارامترهای اقلیمی و شاخص‌های هواشناسی کشاورزی) در طی سال های زراعی ۷۹-۷۸ الی ۸۹-۸۸ برای هر مرحله فنولوژیکی (۸ مرحله) و کل فصل رشد کلزا تعیین شد. مدل برتر با توجه به مقادیر ضریب تعیین R۲ و جذر میانگین مربعات خطا (RMSE) انتخاب شد. آزمون مدل انتخابی با تخمین عملکرد کلزا برای سال های زراعی ۹۰-۸۹ الی ۹۳-۹۲ که در تعیین مدل شرکت نداشتند انجام شد. سپس ضریب تصحیح محاسبه و در نهایت مدل پیش بینی عملکرد انتخاب شد. این مدل بر اساس میانگی

کلمات کلیدی

شاخص‌های اقلیم کشاورزی; عملکرد کلزا; مدل‌سازی; مدل های چند متغیره; مشهد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063823,
author = {رسولی, سیدجواد and نصیری محلاتی, مهدی and ناصری پور یزدی, محمدتقی and قربانی, رضا},
title = {تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهد},
journal = {آب و خاک},
year = {2016},
volume = {30},
number = {4},
month = {October},
issn = {2008-4757},
pages = {1322--1333},
numpages = {11},
keywords = {شاخص‌های اقلیم کشاورزی; عملکرد کلزا; مدل‌سازی; مدل های چند متغیره; مشهد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تعیین مدل پیش بینی عملکرد کلزا براساس شاخص های هواشناسی کشاورزی و پارامترهای اقلیمی در شهرستان مشهد
%A رسولی, سیدجواد
%A نصیری محلاتی, مهدی
%A ناصری پور یزدی, محمدتقی
%A قربانی, رضا
%J آب و خاک
%@ 2008-4757
%D 2016

[Download]