اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی , 2014-11-11

عنوان : ( نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان )

نویسندگان: حسین مهموئی , حسین کارشکی , طاهره عزیزی فرد , علی اکبر عجم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی نقش میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه پنجم در شهر زیرکوه قاین به صورت گرفته است. به منظور دستیابی به هدف فوق، تعداد 52 نفر از معلمان پایه پنجم و دانش آموزان شان( 817 نفر) از طریق سرشماری مورد بررسی قرار گرفت.گردآوری داده ها با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس، پرسشنامه انگیزش شغلی هکمن و الدهام ، جمع آوری و مقایسه نمراتی که از معلمان در 3 درس علوم ، ریاضی و فارسی به عمل آمده است صورت گرفته است. از آزمون های آماری ضریب همبستگی پیرسون،تحلیل رگرسیون، t مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه برای تحلیل داده ها استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده، رابطه معناداری بین آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دروس علوم، فارسی وریاضی مشاهده نشد. بین آگاهی معلمان از روشهای نوین تدریس با انگیزش شغلی رابطه معناداری معکوسی وجود دارد. بین میزان آگاهی از روشهای نوین تدریس و انگیزش شغلی معلمان با توجه به جنسیت و میزان تحصیلات آنها تفاوت معناداری وجود دارد. اما با توجه به سابقه خدمت آنها(با توجه به روش های نوین تدریس تفاوتی مشاهده نشد اما با توجه به انگیزش شغلی وجود دارد) و همچنین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نشد.

کلمات کلیدی

, آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس, انگیزش شغلی, پیشرفت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063826,
author = {حسین مهموئی and کارشکی, حسین and طاهره عزیزی فرد and عجم, علی اکبر},
title = {نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان},
booktitle = {اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی},
year = {2014},
location = {تربیت حیدریه, ايران},
keywords = {آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس، انگیزش شغلی،پیشرفت تحصیلی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T نقش آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و انگیزش شغلی بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان
%A حسین مهموئی
%A کارشکی, حسین
%A طاهره عزیزی فرد
%A عجم, علی اکبر
%J اولین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
%D 2014

[Download]