نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه , 2014-10-15

عنوان : ( اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در کنترل کودکان پرخاشگر کم توان ذهنی آموزش پذیر )

نویسندگان: حسین حسینی , حسین کارشکی , زهره جنگجو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به زعم روانشناسان اجتماعی، پرخاشگری یکی از شایعترین مشکلات کودکان و از دلایل مهم ارجاع دادن آنان به رواندرمانگران است لذا مداخله بهنگام در دوران کودکی از بروز مشکلات اجتماعی در آینده پیشگیری میکند. هدف پژوهش حاضر با در نظر گرفتن این مهم، اثربخشی آموزش مهارتهای ارتباطی در کنترل کودکان پرخاشگر تعیین شد. این پژوهش از نظر روش، آزمایشی از نوع پیشآزمون و پسآزمون با گروه کنترل و با گمارش تصادفی بود. 24 نفر از دانشآموزان دختر و پسر پرخاشگر (ملاک شناسایی= پرسشنامه پرخاشگری اهواز) بهصورت تصادفی ساده (بر اساس حروف الفبا) در چهار گروه آزمایش و کنترل جای گرفتند. دو گروه آزمایش به مدت 14 جلسهی 30 دقیقه ای مهارت های ارتباطی را آموختند. نتایج نشان داد آموزش مهارت های ارتباطی، پرخاشگری کودکان (دختر و پسر) را کاهش داد. همچنین متغیرهای جمعیت شناختی (وضعیت اقتصادی، تحصیلات والدین و شکل خانواده) ارتباطی با میزان پرخاشگری دانش آموز نداشتند.

کلمات کلیدی

پرخاشگری؛ مهارت های ارتباطی؛ کم توان ذهنی آموزش
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063827,
author = {حسین حسینی and کارشکی, حسین and زهره جنگجو},
title = {اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در کنترل کودکان پرخاشگر کم توان ذهنی آموزش پذیر},
booktitle = {نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه},
year = {2014},
location = {قاین, ايران},
keywords = {پرخاشگری؛ مهارت های ارتباطی؛ کم توان ذهنی آموزش پذیر.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی در کنترل کودکان پرخاشگر کم توان ذهنی آموزش پذیر
%A حسین حسینی
%A کارشکی, حسین
%A زهره جنگجو
%J نخستین همایش ملی توانمندسازی فردی اجتماعی افراد با نیازهای ویژه
%D 2014

[Download]