همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش , 2014-03-05

عنوان : ( بررسی عوامل موثر براجرای برنامه های درسی دردوره ابتدایی )

نویسندگان: حسین مومن مهموئی , حسین کارشکی , زهرا الهی شیروان ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بین برنامه های درسی قصدشده واجراشده تفاوت و شکاف قابل توجهی وجوددارد که درحوزه تعلیم وتربیت ازآن به عنوان عدم انطباق طرح برنامه درسی با اجرای برنامه درسی ودرحوزه جامعه شناسی ازآن به عنوان استقلال نسبی معلمان یادمی شود( فتحی واجارگاه، 66:1388) . برنامه های درسی قصد شده ممکن است تحت تاثیر عوامل گوناگونی طبق پیش بینی های انجام شده به اجرادرنیاید ودرنهایت هدف های آموزشی به نحوه مطلوب درفراگیران محقق نشود (احمدی ، 1380، فتحی واجارگاه، 1388؛ مهرمحمدی ، 1381؛ مهرام وهمکاران ،1385) .عوامل متعددی تحقق برنامه درسی قصدشده رابا اشکال مواجه می سازد. شناسایی این عوامل می تواند به اجرای بهتربرنامه ی درسی منجرگشته و موجبات اثربخشی برنامه های درسی وافزایش کیفت آموزشی رادردوره ابتدایی فراهم نماید، دراینجا به برخی کاهش دهنده فاصله بین برنامه درسی قصدشده، اجراشده وتجربه شده)) بیان می دارندکه نوع نظام برنامه ریزی درسی ، روش های تدریس اساتید( ویژگی های اجراومجری)، سبک های یادگیری، راهبردهای مطالعه و انگیزه پیشرفت دانشجویان عواملی هستند دراثربخشی وهماهنگی برنامه های درسی موثرند

کلمات کلیدی

, برنامه درسی قصد شده , تحقق برنامه درسی , مقطع
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063828,
author = {حسین مومن مهموئی and کارشکی, حسین and زهرا الهی شیروان},
title = {بررسی عوامل موثر براجرای برنامه های درسی دردوره ابتدایی},
booktitle = {همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش},
year = {2014},
location = {بیرجند, ايران},
keywords = {برنامه درسی قصد شده ،تحقق برنامه درسی ،مقطع ابتدایی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر براجرای برنامه های درسی دردوره ابتدایی
%A حسین مومن مهموئی
%A کارشکی, حسین
%A زهرا الهی شیروان
%J همایش ملی تغییر برنامه درسی دوره های تحصیلی آموزش و پرورش
%D 2014

[Download]