چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان , 2016-05-03

عنوان : ( ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی )

نویسندگان: سیده مریم مشیریان فراحی , حسین کارشکی , سیّدمحمدمهدی مشیریان فراحی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف این پژوهش بررسی پنج عامل اصلی شخصیت در رابطه با فرسودگی شغلی و استرس شغلی در میان پرستاران است.مواد و روش: روش این پژوهش از نوع توصیفی – همبستگی است. جامعه آماری کلیه پرستاران بیمارستانهای دولتی شهر مشهد می باشد که از روش نمونه گیری در دسترس 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار سنجش 3 پرسشنامه : آزمون شخصیت نیو ، آزمون فرسودگی شغلی گلداد و آزمون استرس شغلی HSS است. برای بررسی رابطه بین متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید.یافته ها و بحث و نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان می دهد ضریب همبستگی مثبت بین عامل شخصیتی روانرنجوری و فرسودگی شغلی وجود دارد و همبستگی منفی بین عامل شخصیتی برون گرایی و فرسودگی شغلی مشاهده شد. همچنین از بین عوامل شخصیت ، روانرنجوری با استرس شغلی همبستگی مثبتی دارد و عامل شخصیتی پذیرش همبستگی منفی با استرس شغلی دارد. نمرات بدست آمده از فرسودگی شغلی و استرس شغلی بیانگر فرسودگی و استرس شغلی نسبتا بالایی در میان پرستاران است.

کلمات کلیدی

, ویژگی های شخصیتی, استرس شغلی, فرسودگی شغلی, پرستاران.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063829,
author = {مشیریان فراحی, سیده مریم and کارشکی, حسین and مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی},
title = {ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی},
booktitle = {چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان},
year = {2016},
location = {قوچان, ايران},
keywords = {ویژگی های شخصیتی، استرس شغلی، فرسودگی شغلی، پرستاران.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ویژگی هایی شخصیتی، استرس شغلی و فرسودگی شغلی در پرستاران شهر مشهد: یک مطالعه همبستگی
%A مشیریان فراحی, سیده مریم
%A کارشکی, حسین
%A مشیریان فراحی, سیّدمحمدمهدی
%J چهارمین همایش ملی مشاوره و سلامت روان
%D 2016

[Download]