فرایند نو, دوره (11), شماره (57), سال (2017-5) , صفحات (34-47)

عنوان : ( تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد توربین گاز ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند )

نویسندگان: محمدباقر آیانی , محمد رضا تقی پور ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

قانون اول ترمودینامیک ابزار مناسبی برای تحلیل فرایندهای ترمودینام یکی است . ای ن تحلی ل بر اساس ترکیب قوانین اول و دوم ترمودینامیک استوار است در مقاله حاضر به تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد توربین گاز ایستگاه تقویت فشار فراشبند، از تاسیسات منطقه پنج عملیات انتقال گاز پرداخته شده و پس از تحلیل انرژی و اگزرژی، با انجام محاسبات لازم؛ اجزایی که دارای افت بالاتری و یا راندمان پایینتری هستند شناسایی شده و نیاز آنها برای بهینهسازی بیشتر معرفی شده است. همچنین رفتار توربین گاز در تغییرات بعضی از پارامترهای تاثیرگذار چون: دمای محیط و دمای ورودی به توربین بررسی شده است . نتایج 23 نشان می - / 23 و 05 / محاسبات، راندمان قانون اول و دوم سیکل را در عملکرد واقعی آن به ترتیب: 108 21 مگاوات و در اگزوز / دهد. همچنین تحلیل اگزرژی سیکل نشان میدهد که در محفظه احتراق 844 14/409 مگاوات تخریب اگزرژی رخ میدهد. مجموعاً محفظه احتراق و اگزوز از صد درصد تخریب ا گزرژی 87 درصد تخریب را به خود اختصاص دادهاند. همچنین با تغییرات دمای محیط از / در سیکل توربین گاز، 74 29/ 30 و 32 / 270 تا 320 درجه کلوین، راندمان قانون اول و دوم سیکل در شرایط نامی آن به ترتیب از: 69 25 تغییر میکند در همین حال با تغییرات دمای ورودی به توربین از 1000 تا 1500 درجه / 27 و 97 / تا 18 29 تغییر میکند. / 31 و 63 / 16 تا 02 / 17 و 47 / کلوین، راندمان قانون اول و دوم سیکل به ترتیب از

کلمات کلیدی

, اگزرژی, توربین گاز, راندمان, بازگشت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063831,
author = {آیانی, محمدباقر and محمد رضا تقی پور},
title = {تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد توربین گاز ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند},
journal = {فرایند نو},
year = {2017},
volume = {11},
number = {57},
month = {May},
issn = {1735-6466},
pages = {34--47},
numpages = {13},
keywords = {اگزرژی، توربین گاز، راندمان، بازگشت ناپذیری},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل انرژی و اگزرژی یک واحد توربین گاز ایستگاه تقویت فشار گاز فراشبند
%A آیانی, محمدباقر
%A محمد رضا تقی پور
%J فرایند نو
%@ 1735-6466
%D 2017

[Download]