پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل, دوره (4), شماره (1), سال (2017-12) , صفحات (1-21)

عنوان : ( سنجش و ارزیابی جامع امنیت انرژیِ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بر‌اساس شاخص‌سازی ترکیبی )

نویسندگان: مینا محتشمی , تقی ابراهیمی سالاری , محمدحسین مهدوی عادلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله با بررسی ابعاد و شاخص¬های امنیت انرژی، به ارائۀ شاخص ترکیبی جامع، جهت ارزیابی امنیت انرژی در کشورهای عضو (OECD) می¬پردازد. ابعاد درنظرگرفته‌شده بر‌اساس تعریف سواکول (۲۰۱۱) انتخاب شده است که عبارت‌اند از: «بعُد دسترسی به انرژی»، «بعُد تکنولوژی»، «بعُد قیمت انرژی»، «بعُد محیط¬زیست» و «بعُد پایداری حکومت»؛ که برای ارزیابی و محاسبۀ این ابعاد ۱۸۲ شاخص به کار رفته است. ساخت این شاخص ترکیبی بر‌اساس روش¬شناسی هفت‌مرحله¬ای ارائه‌شده در کتاب راهنمای ساخت شاخص¬های ترکیبی، روش‌شناسی و راهنمای کاربران مرکز تحقیقات کمیسیون اروپایی (JRC) و OECD)) صورت گرفته است. نتایج نهایی رتبه¬بندی حاکی از آن است که کشور آمریکا به طور ویژه، به ابعاد مختلف امنیت انرژی توجه داشته است. بنابراین، توانسته است با اختلاف خوبی با دیگر کشورهای (OECD)، در جایگاه اوّل امنیت انرژی این گروه قرار می‌گیرد. ایجاد ذخیره¬سازی¬های استراتژیک نفتی، تنوع‌بخشی در عرضة انرژی، برخورداری از سطح تکنولوژی بالا و وضعیت حکمرانی مناسب از مهم‌ترین عوامل دخیل در دست‌یابی به این جایگاه شناخته می‌شوند.

کلمات کلیدی

امنیت انرژی;شاخص ترکیبی; OECD
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063843,
author = {محتشمی, مینا and ابراهیمی سالاری, تقی and مهدوی عادلی, محمدحسین},
title = {سنجش و ارزیابی جامع امنیت انرژیِ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بر‌اساس شاخص‌سازی ترکیبی},
journal = {پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل},
year = {2017},
volume = {4},
number = {1},
month = {December},
issn = {2322-3472},
pages = {1--21},
numpages = {20},
keywords = {امنیت انرژی;شاخص ترکیبی; OECD},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T سنجش و ارزیابی جامع امنیت انرژیِ کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی و توسعه (OECD) بر‌اساس شاخص‌سازی ترکیبی
%A محتشمی, مینا
%A ابراهیمی سالاری, تقی
%A مهدوی عادلی, محمدحسین
%J پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل
%@ 2322-3472
%D 2017

[Download]