دانش حسابداری, دوره (8), شماره (2), سال (2017-8) , صفحات (85-104)

عنوان : ( بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مصطفی قناد , فائزه غلامی مقدم ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش حاضر آگاهی نسبت به این مسئلۀ بنیادی است که هزینه‌های تحقیق و توسعه به عنوان ابزاری توانمند به منظور اعمال مدیریت سود در چرخۀ تجاری مختلف و دوره‌های متفاوت اقتصادی قلمداد می‌شود؛ که همین امر می‌تواندبر حق الزحمۀ حسابرسان نیز تأثیر گذارد. بنابراین، ارتباط میان هزینه‌های تحقیق و توسعه و بهای خدمات حسابرسی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی می‌گردد. همچنین اثر تعاملی مدیریت سود بر رابطۀ بین هزینه‌های تحقیق و توسعه و حق‌الزحمۀ حسابرسی مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری مورد پژوهش 48 شرکت از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران طی سال‌های1383 الی 1394 است. به منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش از روش رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های ترکیبی (تابلویی) استفاده شد. یافته‌های پژوهش حاکی از آن بود که هزینه‌های تحقیق و توسعه ارتباط مثبت و معناداری با حق‌الزحمۀ حسابرسی دارند؛ به علاوه مدیریت سود نیز موجب افزایش این رابطه می‌شود. در نهایت، این فرضیه تقویت می‌شود که مدیران شرکت‌ها در راستای مدیریت سود اقدام به هزینه سرمایه‌ای یا جاری کردن مخارج تحقیق و توسعه می‌نمایند.

کلمات کلیدی

حق‌الزحمۀ حسابرسی؛ ریسک حسابرسی؛ مدیریت سود؛ هزینۀ تحقیق و
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063848,
author = {عباس زاده, محمدرضا and قناد, مصطفی and غلامی مقدم, فائزه},
title = {بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی},
journal = {دانش حسابداری},
year = {2017},
volume = {8},
number = {2},
month = {August},
issn = {2008-8914},
pages = {85--104},
numpages = {19},
keywords = {حق‌الزحمۀ حسابرسی؛ ریسک حسابرسی؛ مدیریت سود؛ هزینۀ تحقیق و توسعه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر میانجی مدیریت سود بر رابطۀ میان هزینه های تحقیق و توسعه و حق الزحمۀ خدمات حسابرسی
%A عباس زاده, محمدرضا
%A قناد, مصطفی
%A غلامی مقدم, فائزه
%J دانش حسابداری
%@ 2008-8914
%D 2017

[Download]