رویکردهای نوین آموزشی, دوره (9), شماره (1), سال (2014-9) , صفحات (75-88)

عنوان : ( رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان )

نویسندگان: حسین کارشکی , فاطمه ارفع بلوچی , زینب شیرزاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

نگرش‌ها و ادراکات دانش‌آموزان نقش مهمی در موقعیت‌های آموزشی دارند. هدف این پژوهش، بررسی رابطه ادراکات محیطی دانش آموزان با نگرش تحصیلی آنهاست. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم مقطع متوسطه شهر مشهد است. از جامعه یاد شده، نمونه‌ای به حجم 570 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه ای چند مرحله‌ای از نواحی 7،3،1 و تبادکان انتخاب شد. برای جمع آوری داده‌ها در این مطالعه از پرسشنامه ادراکات محیطی جنتری و آوون و پرسشنامه نگرش تحصیلی اکبری استفاده شد. نتایج حاصل از اجرای همبستگی پیرسون نشان داد که تمامی متغیرهای پژوهش (نگرش تحصیلی، انتخاب، چالش، معنی داری، جذابیت، خودکارآمدی) با هم همبستگی مثبت و معنی‌داری (001/0 > p ) دارند. همچنین، نتایج تحلیل رگرسیون به روش گام به گام نیز نشان داد که در گام اول متغیر پیش‌بین خودکارآمدی توان بیشتری برای پیش‌بینی نگرش تحصیلی دانش‌آموزان داشت و در گام‌های بعدی سایر معنی هم اضافه شد؛ اما سایر متغیرها نقش معنی‌داری در پیش‌بینی نگرش تحصیلی دانش‌آموزان نداشتند. یافته‌ها نشان داد که عوامل محیطی آموزشی نقش بسزایی در نگرش دارند و ضروری است که بدانها توجهی دو چندان شود و اقداماتی برای بهبود و مطلوب سازی محیط‌های آموزشی انجام پذیرد.

کلمات کلیدی

ادراکات محیطی؛ نگرش تحصیلی؛ خودکارآمدی و کلاس درس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063854,
author = {کارشکی, حسین and ارفع بلوچی, فاطمه and شیرزاد, زینب},
title = {رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان},
journal = {رویکردهای نوین آموزشی},
year = {2014},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2423-6780},
pages = {75--88},
numpages = {13},
keywords = {ادراکات محیطی؛ نگرش تحصیلی؛ خودکارآمدی و کلاس درس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T رابطه ادراکات کیفیت کلاسی دانش آموزان دختر با نگرش تحصیلی آنان
%A کارشکی, حسین
%A ارفع بلوچی, فاطمه
%A شیرزاد, زینب
%J رویکردهای نوین آموزشی
%@ 2423-6780
%D 2014

[Download]