کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی, دوره (6), شماره (1), سال (2017-8) , صفحات (83-92)

عنوان : ( کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه )

نویسندگان: فرخنده امینی , عصمت مهدی خانی مقدم , ساره بقائی راوری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درحالحاضر نماتد ریشهگرهیjavanica Meloidogyne بهعنوان یک معضل مهم در گلخانههای خیار کشور مطرح است. در بررسیحاضر جهت کنترل بیولوژیک نماتد ریشهگرهی از باکتریهای اندوفیت استفاده گردید. تعداد 70 جدایه باکتری از ریشه خیار مزارع و گلخانههای استان خراسان رضوی جداسازی شدند. براساس نتایج آزمایشات سنجشزیستی، هفت جدایه که بیشترین درصد مرگومیر لارو سندوم و عدمتفریخ تخم نماتد javanica .M را نشان دادند، بهعنوان جدایه منتخب، از نظر تواناییکاهش شاخصهای بیماریزایی در گیاه خیار موردبررسی قرار گرفتند. جدایههایFm1، Em1 و Y15 بهطور قابلتوجهی در کاهش تعداد تخم، گال و لارو سندوم در ریشههای خیار آلوده، مثبت ارزیابی شدند. پایینترین شاخص گال، درکاربرد این سه جدایه در مقایسه با شاهد آلوده به نماتد، مشخصگردید. برپایه توالییابی ناحیهrDNA 16S، دو جدایه منتخب Fm1 و Em1 در آزمونهای گلخانهای، متعلق به گونه Pseudomonas rhodesiae و جدایه Y15 متعلق به گونه sp. Acinetobacter میباشند. براساس نتایج بررسیحاضر، بهنظر میرسد جدایه های Em1 و Fm1 و Y15 گزینههای مناسبی جهت تحقیقات بیشتر در زمینه سرکوب نماتد ریشهگرهی در شرایط طبیعی باشند.

کلمات کلیدی

, باکتریهای اندوفیت, خیار, شاخصهای بیماریزایی نماتد, نماتد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063863,
author = {امینی, فرخنده and مهدی خانی مقدم, عصمت and بقائی راوری, ساره},
title = {کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه},
journal = {کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {August},
issn = {2322-2883},
pages = {83--92},
numpages = {9},
keywords = {باکتریهای اندوفیت، خیار، شاخصهای بیماریزایی نماتد، نماتد ریشهگرهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کارایی باکتریهای اندوفیت خیار در کنترل نماتد Meloidogyne javanica در شرایط آزمایشگاه و گلخانه
%A امینی, فرخنده
%A مهدی خانی مقدم, عصمت
%A بقائی راوری, ساره
%J کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
%@ 2322-2883
%D 2017

[Download]