دانشکده فنی دانشگاه تهران, دوره (42), شماره (4), سال (2008-8) , صفحات (391-406)

عنوان : ( روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی )

نویسندگان: احمد آفتابی ثانی , وحید لطفی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله، با به کارگیری روش اجزای مرزی س هبعدی که توانایی مدل سازی هر نوع هندسه دلخواه دره سد قوسی را داراست، ماتریس امپدانس سنگ پی که شامل اثرات جرم، سختی و میرایی آن می باشد به دست می آید. در ادامه با بهره گیری از شیوه زیرسازه، ماتریس مزبور در معادله حاکم بر رفتار دینامیکی سد قوسی وارد می گردد. بدین ترتیب، نارسایی مهم موجود در روشهای مشابه پیشین که همانا فرض منشوری بودن دره سد می باشد، از میان برداشته شده و راهکاری برای تحلیل دقیق سد قوسی سنگ پی با هندسه دلخواه در دسترس قرار می گیرد. این نوشتار با ارائه راهکاری در جهت بالا بردن کارایی روش و کاهش زمان چشمگیر محاسبه ماتریس امپدانس ادامه یافته و با تحلیل نمونه هایی عددی، مقایسه با نتایج پیشینیان و نشان دادن درستی روش پیشنهادی پایان می یابد.

کلمات کلیدی

, سد قوسی , اندرکنش سد سنگ پی , روش اجزای مرزی , تحلیل حوزه فرکانس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063877,
author = {آفتابی ثانی, احمد and وحید لطفی},
title = {روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی},
journal = {دانشکده فنی دانشگاه تهران},
year = {2008},
volume = {42},
number = {4},
month = {August},
issn = {1026-0803},
pages = {391--406},
numpages = {15},
keywords = {سد قوسی - اندرکنش سد سنگ پی - روش اجزای مرزی - تحلیل حوزه فرکانس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روشی بهینه برای تحلیل دینامیکی سد قوسی ـ سنگ پی با ترکیب اجزای محدود و المانهای مرزی
%A آفتابی ثانی, احمد
%A وحید لطفی
%J دانشکده فنی دانشگاه تهران
%@ 1026-0803
%D 2008

[Download]