پژوهش های زبانشناختی قرآن, دوره (6), شماره (1), سال (2017-6) , صفحات (17-30)

عنوان : ( معنا شناسی - ارث - مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی )

نویسندگان: سارا طاهری , سیدکاظم طباطبائی پور , غلامرضا رئیسیان ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ریشه شناسی یکی از مهم ترین شاخه های زبان شناسی در زمانی و مهم ترین روش برای تصحیح و تدقیق قول لغویان در تشخیص مشترک لفظی یا معنوی به شمار می رود که با ایجاد نگاه تاریخی به تغییرات واژگان و پی جویی صورت و معانی آنها در زبان های کهن می پردازد و برای شناخت منطق حاکم بر آن و نقش کلیدی در یافتن معانی حقیقی و مجازی کلمات قرآن کریم تلاش می کند. علم ریشه شناسی به جهت الزام آور بودن توانایی،در یافتن ریشۀ کلمات در کهن ترین زبان ها و یافتن صورت بندی ساخت واژگان که نیازمند یادگیری زبان های کهن و آشنایی با مباحث آواشناسی، وام گیری، تغییرات صرفی و تغییرات معنایی و تحلیل های پیچیده است، عرصه را برای ورود محقّقان سایر رشته ه ای علوم انسانی از جمله قرآن پژوهان تنگ تر می کند. در این پژوهش کوشش شده است، واژۀ «ارث» از رهگذر روش ریشه شناسی مطالعه موردی شود. صورت های متنوّع آن در زبان های کهن سامی همچون اکدی، آشوری، عبری، سریانی، حبشی بررسی شود و نشان دهد معانی مختلف ریشۀ «ورث» از یک جامع معنایی برخوردار است و گفتمان غالب موجود در تفاسیر که معنای حقیقی این واژه را «ترکۀ میّت» با بار معنایی فقهی معرفی کرده اند و سایر معانی موجود در آیات ارث را مَجاز بر می شمارد، از دقّت کافی برخوردار نیستند

کلمات کلیدی

, قرآن کریم, ریشه شناسی, زبان های سامی, اشتراک معنی, ارث
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063887,
author = {طاهری, سارا and طباطبائی پور, سیدکاظم and رئیسیان, غلامرضا},
title = {معنا شناسی - ارث - مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی},
journal = {پژوهش های زبانشناختی قرآن},
year = {2017},
volume = {6},
number = {1},
month = {June},
issn = {2423-3889},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {قرآن کریم، ریشه شناسی، زبان های سامی، اشتراک معنی، ارث},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T معنا شناسی - ارث - مبتنی بر تحلیل های ریشه شناختی
%A طاهری, سارا
%A طباطبائی پور, سیدکاظم
%A رئیسیان, غلامرضا
%J پژوهش های زبانشناختی قرآن
%@ 2423-3889
%D 2017

[Download]