پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی, دوره (11), شماره (21), سال (2015-8) , صفحات (157-166)

عنوان : ( بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین )

نویسندگان: احمد رفیعی , فرزام فرزان , سید عماد حسینی , مهدی محمدی نژاد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه و هدف: معنویت در برگیرنده چهار نوع ارتباط، فرافردی، درون فردی، میان فردی و برون فردی است که هریک از آنها، با ابعاد وجودی انسان پیوند میخورد. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط معنویت سازمانی و تعهدسازمانی مدیران ورزش استان قزوین بود. روش شناسی: بدین منظور از یک طرح پژوهشی توصیفی- پیمایشی از نوع همبستگی استفاده شد. علاوه بر آمار توصیفی مانند میانگین و انحراف استاندارد، از ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون ساده خطی و رگرسیون چندگانه به روش بکوارد استفاده شده است. بدلیل تعداد محدود مدیران ورزش استان قزوین برای انتخاب نمونه ها از روش تمام شماری استفاده شد که تعداد نمونه ها برابر جامعه آماری یعنی 59 نفر بود. آنها 3 پرسشنامه ویژگی­های شخصی، معنویت سازمانی (رستگار؛1385) و تعهد سازمانی (مایر و آلن؛ 1999) را تکمیل نمودند. یافته­ ها: نتایج نشان داد که بین معنویت سازمانی مدیران ورزش استان قزوین و تعهد سازمانی ایشان رابطه معناداری وجود دارد. علاوه بر این بین مؤلفه­های معنویت سازمانی به جز ارتباط درون فردی دیگر مؤلفه­ها با تعهد سازمانی ارتباط معناداری برقرار کردند. بحث و نتیجه گیری: با توجه به سطح ارتباط تقریبا متوسط به بالا اکثر ابعاد و شاخص­های معنویت سازمانی ورزش استان قزوین، نیاز به بهبود تمامی این حوزه­ها در راستای دستیابی به حداکثر عملکرد و تعهد سازمانی ضروری است. بنابراین مسئولین و مدیران سازمان باید به دنبال یافتن راه­هایی جهت تامین معنویت سازمانی زیردستان باشند تا بتوانند به تعهد سازمانی بیشتر دست یابند.

کلمات کلیدی

معنویت سازمانی؛ تعهد سازمانی؛ مدیران ورزش؛ استان قزوین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063890,
author = {احمد رفیعی and فرزام فرزان and سید عماد حسینی and محمدی نژاد, مهدی},
title = {بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین},
journal = {پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی},
year = {2015},
volume = {11},
number = {21},
month = {August},
issn = {5397-2008},
pages = {157--166},
numpages = {9},
keywords = {معنویت سازمانی؛ تعهد سازمانی؛ مدیران ورزش؛ استان قزوین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه معنویت سازمانی و تعهد سازمانی مدیران ورزش استان قزوین
%A احمد رفیعی
%A فرزام فرزان
%A سید عماد حسینی
%A محمدی نژاد, مهدی
%J پژوهش نامه مدیریت ورزشی و رفتار حرکتی
%@ 5397-2008
%D 2015

[Download]