مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی, دوره (9), شماره (16), سال (2016-9) , صفحات (143-162)

عنوان : ( نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان )

نویسندگان: زهرا ناوی , مجتبی بذرافشان مقدم , رضوان حسین قلی زاده , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، مطالعه نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی در پیش بینی تعهد سازمانی معلمان می‌باشد. برای دست‌یابی به این هدف از روش پژوهش همبستگی از نوع معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری مورد مطالعه شامل کلیه معلمان زن رسمی و قراردادی مدارس ابتدایی دخترانه دولتی شهر سبزوار می باشد. از این مجموع، 175 نفر با روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان نمونه مورد مطالعه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه ویژگی‌های شخصیتی نئو، پرسشنامه ویژگی‌های شغلی هاکمن و اولدهام و پرسشنامه محقق ساخته تعهد سازمانی استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده­ها نشان داد که تعهد سازمانی معلمان در ابعاد تعهد به آموزش و پرورش، تعهد به مدرسه، تعهد به همکاران و تعهد به وظایف آموزشی در وضعیت مطلوبی قرار دارد. علاوه بر این نتایج نشان دادکه تعهد سازمانی معلمان هم‌زمان از طریق تعامل ویژگی‌های شخصیتی و شغلی آنان قابل پیش بینی نیست. این درحالی است که ویژگی شخصیتی برون گرایی و ویژگیهای شغلی تنوع مهارت، اهمیت شغل و بازخورد در تحلیل های جداگانه قادر به پیش‌بینی تعهد سازمانی معلمان می باشند.

کلمات کلیدی

تعهد سازمانی/ ویژگیهای شخصیتی/ ویژگیهای شغلی/ معلمان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063895,
author = {ناوی, زهرا and بذرافشان مقدم, مجتبی and حسین قلی زاده, رضوان and کارشکی, حسین},
title = {نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان},
journal = {مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی},
year = {2016},
volume = {9},
number = {16},
month = {September},
issn = {2423-5261},
pages = {143--162},
numpages = {19},
keywords = {تعهد سازمانی/ ویژگیهای شخصیتی/ ویژگیهای شغلی/ معلمان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T نقش ویژگی‌های شخصیتی و شغلی معلمان در پیش بینی تعهد سازمانی آنان
%A ناوی, زهرا
%A بذرافشان مقدم, مجتبی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A کارشکی, حسین
%J مدیریت و برنامه ریزی در نظام های آموزشی
%@ 2423-5261
%D 2016

[Download]