تحقیقات بتن, دوره (10), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (31-45)

عنوان : ( بررسی رفتار برشی بین لایه ای سازه ساندویچی فولاد-بتن-فولاد با اتصال دهنده های پیچ میله با مقاومت بالا )

نویسندگان: محمد گل محمدی , منصور قلعه نوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پانل های ساندویچی فولاد بتن فولاد (SCS) از دو رویه خارجی کم ضخامت با مقاومت و وزن مخصوص بالا از جنس فولاد و یک لایه ضخیم با مقاومت و وزن مخصوص کم بین دو رویه به نام هسته از جنس بتن، تشکیل شده است. اتصال رویه های خارجی به هسته بتنی توسط اتصال دهنده های برشی تامین می گردد. پیچ میله مقاومت بالا یکی از انواع اتصال دهنده های برشی می باشد که رفتار برشی بین لایه ای آنها در مقاله حاضر مورد مطالعه قرار گرفته است. برای بررسی تأثیر تغییر مشخصات هندسی بر رفتار برشی سازه های ساندویچی فولاد بتن فولاد با اتصال دهنده های پیچ میله مقاومت بالا، آزمایش فشارخارج تحت اثر بارگذاری تدریجی انجام شده است. برای این منظور نمونه های آزمایشگاهی با تغییر در پارامترهای هندسی شامل ضخامت هسته بتنی، ضخامت رویه های فولادی و قطر پیچ میله ها ساخته شده و به ارزیابی و مقایسه میزان شکل پذیری، مودهای خرابی و مقاومت برشی نهایی نمونه ها پرداخته شده است. سپس براساس آزمایش های انجام شده روابطی جهت پیش بینی مقاومت برشی نهایی و رفتار بار لغزش نمونه های با اتصال دهنده های برشی پیچ میله پیشنهاد گردیده است.

کلمات کلیدی

, پانل ساندویچی فولاد بتن فولاد, اتصال دهنده برشی, پیچ میله مقاومت بالا, آزمایش فشارخارج, رفتار بار لغزش, مقاومت برشی برشگیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063917,
author = {گل محمدی, محمد and قلعه نوی, منصور},
title = {بررسی رفتار برشی بین لایه ای سازه ساندویچی فولاد-بتن-فولاد با اتصال دهنده های پیچ میله با مقاومت بالا},
journal = {تحقیقات بتن},
year = {2017},
volume = {10},
number = {3},
month = {December},
issn = {2008-4242},
pages = {31--45},
numpages = {14},
keywords = {پانل ساندویچی فولاد بتن فولاد، اتصال دهنده برشی، پیچ میله مقاومت بالا، آزمایش فشارخارج، رفتار بار لغزش، مقاومت برشی برشگیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رفتار برشی بین لایه ای سازه ساندویچی فولاد-بتن-فولاد با اتصال دهنده های پیچ میله با مقاومت بالا
%A گل محمدی, محمد
%A قلعه نوی, منصور
%J تحقیقات بتن
%@ 2008-4242
%D 2017

[Download]