تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی, دوره (10), شماره (36), سال (2013-5) , صفحات (8-9)

عنوان : ( روند اجرای طرح تجمیع نشریات فارسی و لاتین در دانشگاه فردوسی مشهد )

نویسندگان: زهرا مجدی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اجرای طرح تجمیع نشریات فارسی و لاتین

کلمات کلیدی

نشریات فارسی و لاتین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063929,
author = {مجدی, زهرا},
title = {روند اجرای طرح تجمیع نشریات فارسی و لاتین در دانشگاه فردوسی مشهد},
journal = {تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی},
year = {2013},
volume = {10},
number = {36},
month = {May},
issn = {1684-7989},
pages = {8--9},
numpages = {1},
keywords = {نشریات فارسی و لاتین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T روند اجرای طرح تجمیع نشریات فارسی و لاتین در دانشگاه فردوسی مشهد
%A مجدی, زهرا
%J تازه های اطلاع رسانی و مهارت های اطلاع یابی
%@ 1684-7989
%D 2013

[Download]