پژوهش های قرآنی, دوره (22), شماره (82), سال (2017-6) , صفحات (72-97)

عنوان : ( عقل گرایی سید رضی در تفسیر )

نویسندگان: حمید قربان پورلفمجانی , مهدی جلالی , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از روش های تفسیری کهن عقل گرایی در تفسیر است. با توجه به اینکه قرن چهارم هجری نقطه آغاز این جریان بوده و از آنجا که سید رضی جزء پیشگامان این شیوه در این دوره است، واکاوی مولفه های عقل گرایی در آرای تفسیری وی مد نظر قرار گرفت. این بررسی نشان داد که عقل ابزاری بیشتر از عقل منبعی مورد استفاده سید بوده است. استفاده از عقل به عنوان قرینه تاویل آیات و تفسیر آیات بر معانی استعاری و مجازی، استفاده از بداهت عقلی به عنوان قرینه حمل آیات بر معانی استعاری، تحلیل مفاهیم ادبی با تحلیل عقلی، تحلیل عقلی موضوع سخن و نقد و بررسی اقوال با توجه به ملاک های عقلی، مهم ترین مولفه های عقل گرایی در روش تفسیری سید رضی است. در کنار تاویلات و تفاسیر ضابطه مند همسو با مفسران خردگرای معتزلی، تاویلات فاقد شواهد و ادله کافی، ازجمله روایات معصومین، از مشخصه های روش تفسیری وی بوده است.

کلمات کلیدی

, سید رضی, عقل مصباحی, تفسیر عقلی, عقل گرایی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063936,
author = {قربان پورلفمجانی, حمید and جلالی, مهدی and رستمی, محمدحسن},
title = {عقل گرایی سید رضی در تفسیر},
journal = {پژوهش های قرآنی},
year = {2017},
volume = {22},
number = {82},
month = {June},
issn = {2251-9815},
pages = {72--97},
numpages = {25},
keywords = {سید رضی، عقل مصباحی، تفسیر عقلی، عقل گرایی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T عقل گرایی سید رضی در تفسیر
%A قربان پورلفمجانی, حمید
%A جلالی, مهدی
%A رستمی, محمدحسن
%J پژوهش های قرآنی
%@ 2251-9815
%D 2017

[Download]