تولیدات دامی, دوره (19), شماره (3), سال (2017-12) , صفحات (697-709)

عنوان : ( اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی )

نویسندگان: ناصر خاکشورایدلیکی , حیدر زرقی , حسن نصیری مقدم , احمد حسن آبادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این آزمایش به منظور مطالعه اثر کاهش و یا حذف مکمل ویتامینی از جیره پایانی بر پایه گندم بر شاخص های عملکردی، راندمان لاشه، خاکستر استخوان درشت نی و پاسخ ایمنی همورال در جوجه های گوشتی با استفاده از 350 قطعه جوجه خروس گوشتی راس 308 در قالب طرح کامل تصادفی با هفت تیمار، پنج تکرار و 10 قطعه پرنده در هر تکرار انجام شد. تیمار‌های آزمایشی شامل: تیمار یک -شاهد-؛ تغذیه با جیره ی بر پایه گندم حاوی 2.5 گرم بر کیلوگرم مکمل ویتامینی در کل دوره پرورش، تیمارهای 2، 3 و 4؛ کاهش سطح مکمل ویتامینی جیره به1.25 گرم بر کیلوگرم به ترتیب از سنین 25، 31 و 37 روزگی و تیمارهای 5، 6 و 7؛ حذف کامل مکمل ویتامینی جیره به ترتیب از سنین 25، 31 و 37 روزگی بودند. نتایج نشان داد؛ کاهش سطح مکمل ویتامینی جیره به 1.25 گرم بر کیلوگرم از سن 25 روزگی تأثیر معنیداری بر شاخصهای عملکردی نداشت. حذف کامل مکمل ویتامینی جیره از سن 25 روزگی باعث کاهش معنیدار -p<0.05- شاخصهای عملکردی شد. راندمان لاشه، خاکستر استخوان درشت نی و پاسخ ایمنی همورال جوجههای گوشتی علیه تزریق گلبولهای قرمز گوسفندی تحت تأثیر کاهش و یا حذف کامل مکمل ویتامینی جیره از سنین مختلف -25، 31 و 37 روزگی- قرار نگرفتند. نتیجه گیری می شود که امکان کاهش سطح مکمل ویتامینی در جیره پایانی بر پایه گندم جوجه های گوشتی وجود دارد.

کلمات کلیدی

, ایمنی, جوجه های گوشتی, جیره پایانی, عملکرد رشد, مکمل ویتامینی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063941,
author = {خاکشورایدلیکی, ناصر and زرقی, حیدر and نصیری مقدم, حسن and حسن آبادی, احمد},
title = {اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی},
journal = {تولیدات دامی},
year = {2017},
volume = {19},
number = {3},
month = {December},
issn = {2009-6776},
pages = {697--709},
numpages = {12},
keywords = {ایمنی، جوجه های گوشتی، جیره پایانی، عملکرد رشد، مکمل ویتامینی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T اثر کاهش یا حذف مکمل ویتامینی از جیره ی پایانی بر پایه گندم بر عملکرد، خاکستر استخوان و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی
%A خاکشورایدلیکی, ناصر
%A زرقی, حیدر
%A نصیری مقدم, حسن
%A حسن آبادی, احمد
%J تولیدات دامی
%@ 2009-6776
%D 2017

[Download]