دومین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران , 2017-05-03

عنوان : ( بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن )

نویسندگان: محمدرضا فارسیان , زهرا سعادت نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

زبان مهمترین ابزار برقراری ارتباط است و زبانشناسی دانش شناخت و بررسی زبان به طریقهی علمی می باشد. دانش زبانی در وهله اول مستلزم شناخت نظام نوشتاری- آوایی است. در یادگیری زبان دوم با مشکلاتی مواجهیم که به لحاظ ماهیت با مشکلات فراگیری زبان اول متفاوت اند. در این جستار ابتدا با سیستم آوایی دو زبان مورد نظر و نحوهی بیان حروف آشنا می شویم و آنگاه به بررسی تفاوتها وشباهتهای نمود آوایی این دو زبان می پردازیم. با توجه به اینکه مشکلات آوایی زبان آموزان ناشی از تاثیرات زبان اول یا تداخل زبانی است، تلاش خواهیم کرد تا با بهرهگیری از نظریه زبان شناسی راندال ویتمن، به جنبه های ، مختلف آوایی دو زبان بپردازیم؛ لذا واکهها و همخوانهای دو زبان را بر اساس شش تراز پیش بینی شده : انتقال 2، ادغام 3 پرگزاری(تمایز بیش از حد) 4، تفسیر دوباره 5، کم گزاری(کمی تمایز) 6، تقسیم 7، توصیف و مقایسه میکنیم. این تحقیق با هدف بررسی پدیده تداخل آوایی در حوزه یادگیری آواهای فارسی به فرانسوی زبانان صورت می گیرد. با توجه به اینکه نمود نوشتاری هر زبان با نمود گفتاری آن متفاوت است حال میخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم که شباهتهای آوایی تا چه میزان می تواند به فرانسوی زبانها در امر آموزش زبان فارسی کمک نماید ؟

کلمات کلیدی

, آواشناسی مقابلهای, تداخل زبانی, آموزش زبان فارسی, زبان فرانسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063947,
author = {فارسیان, محمدرضا and سعادت نژاد, زهرا},
title = {بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن},
booktitle = {دومین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران},
year = {2017},
location = {سبزوار, ايران},
keywords = {آواشناسی مقابلهای، تداخل زبانی، آموزش زبان فارسی، زبان فرانسه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن
%A فارسیان, محمدرضا
%A سعادت نژاد, زهرا
%J دومین همایش آسیب شناسی آموزش زبان های خارجی در ایران
%D 2017

[Download]