همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست روستایی , 2016-10-15

عنوان : ( ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻮژان و ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر) )

نویسندگان: مهدی جوانشیری , علی اکبر عنابستانی , محمدرضا دربان استانه ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اﻣﺮوزه ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺗﻮﺳﻌﻪ¬ی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ- اﻗﺘﺼﺎدی روﺳﺘﺎﻫﺎ دارد و ﻣﯽ¬ﺗﻮاﻧﺪ در اﺳﺘﻘﻼل اﻗﺘﺼﺎدی، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﮐﺮدن زﻧﺎن روﺳﺘﺎ و ﺧﻠﻖ ﻓﺮﺻﺖ¬ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ ﺟﺪﯾﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﮐﻨﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﯾﺠﺎد ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ روﺳﺘﺎﯾﯿﺎن، از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﻮﺳﻌﮥ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﻏﻠﺒﻪ ﺑﺮ اﻧﮕﺎره ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻧﯿﺎﻓﺘﮕﯽ و ﺑﻬﺒﻮد ﺗﻌﺎﻣﻼت و ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎﮐﻨﺎن اﯾﻦ ﻧﻮاﺣﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﺮ ﻫﻤﯿﻦ اﺳﺎس، ﻫﺪف اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی زﻧﺎن روﺳﺘﺎی ﺑﻮژان از ﺗﻮاﺑﻊ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر در اﺳﺘﺎن ﺧﺮاﺳﺎن رﺿﻮی اﺳﺖ. ﻣﺎﻫﯿﺖ اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﮐﺎرﺑﺮدی؛ روش اﺟﺮای آن ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ؛ و ﻧﻮع آن، ﭘﯿﻤﺎﯾﺸﯽ اﺳﺖ. ﺳﺎﮐﻨﺎن روﺳﺘﺎی ﺑﻮژان (دارای ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی) و روﺳﺘﺎی ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد (ﻓﺎﻗﺪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮی) ﺟﺎﻣﻌﮥ آﻣﺎری اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. ﻧﻤﻮﻧﮥ آﻣﺎری اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﻃﺮﯾﻖ ﻓﺮﻣﻮل ﮐﻮﮐﺮان و ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد 266 ﻧﻔﺮ )133 ﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎی ﺑﻮژان و 133 ﻧﻔﺮ از روﺳﺘﺎی ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد( ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﯾﺞ اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎراﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ ﺳﺎﮐﻦ روﺳﺘﺎی ﺑﻮژان ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارد، ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ آزﻣﻮن ﺗﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﯿﻦ دوﮔﺮوﻫﯽ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ اﻧﺴﺠﺎم و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، داﻧﺶ و ﻣﻬﺎرت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺑﺮون ﮔﺮاﯾﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ارﺗﻘﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ، اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻧﻔﺲ، ﻣﺸﺎرﮐﺖ، ﺗﻌﺎﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، رﯾﺴﮏ ﭘﺬﯾﺮی و ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﺑﯿﻦ دو روﺳﺘﺎی ﺑﻮژان و ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد و ﺗﻨﻬﺎ در ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﭘﺬﯾﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺗﻌﻠﻖ ﻣﮑﺎﻧﯽ، ﺗﻔﺎوت دو روﺳﺘﺎ ﻣﻌﻨﺎ دار ﻧﯿﺴﺖ.

کلمات کلیدی

, ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ, زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ, ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063952,
author = {جوانشیری, مهدی and عنابستانی, علی اکبر and دربان استانه, محمدرضا},
title = {ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻮژان و ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر)},
booktitle = {همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست روستایی},
year = {2016},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ، زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎزی، ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T ﻧﻘﺶ ﮔﺮدﺷﮕﺮی روﺳﺘﺎﯾﯽ در ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی و ﮐﺎرآﻓﺮﯾﻨﯽ زﻧﺎن روﺳﺘﺎﯾﯽ (ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ روﺳﺘﺎﻫﺎی ﺑﻮژان و ﺣﻤﯿﺪآﺑﺎد در ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن ﻧﯿﺸﺎﺑﻮر)
%A جوانشیری, مهدی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A دربان استانه, محمدرضا
%J همایش ملی زن و پایداری منابع طبیعی و محیط زیست روستایی
%D 2016

[Download]