سومین همایش روان شناسی مدرسه , 2017-02-14

عنوان : ( بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی )

نویسندگان: علی غنائی چمن آباد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی فاطمه کمالی حسین زاده - علی غنایی -محسن اصغری نکاح چکیده : این پژوهش به منظور بررسی تاثیر آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی در درس ریاضی دانش آموزان پایه چهارم و پنجم در مقطع دبستان (سال تحصیلی 95-94) در شهر مشهد انجام گردید. نمونه مورد مطالعه شامل 68 نفر دانش آموز( دختر) بود که به صورت غیر تصادفی و به صورت نمونه در دسترس از دو مدرسه غیر انتفاعی ناحیه 3 مشهد انتخاب شدند. (35 نفر گروه آزمایش و 33 نفر گروه کنترل ) ابزار مورد استفاده پرسشنامه محقق ساخته در درس ریاضی بود . در این پژوهش از طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه استفاده گردید . ابتدا پیش آزمون بر روی آزمودنی ها اجرا شد و پس از آن به مدت 4 ماه و نیم گروه آزمایشی تحت آموزش سازگار با مغز قرار گرفتند، درحالیکه گروه گواه تحت آموزش رایج در مدارس بودند. پس از اتمام دوره پس آزمون پیشرفت تحصیلی از کلیه دانش آموزان گرفته شد . جهت تحلیل داده های آماری از آزمونt مستقل استفاده شد که نتایج آزمونt (t=2/46,p<0.05) نشان داد که آموزش سازگار با مغز تاثیر معنی داری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان در درس ریاضی داشته است. واژگان کلیدی: آموزش سازگار با مغز – پیشرفت ریاضی – درس ریاضی

کلمات کلیدی

واژگان کلیدی: آموزش سازگار با مغز – پیشرفت ریاضی – درس ریاضی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1063955,
author = {غنائی چمن آباد, علی},
title = {بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی},
booktitle = {سومین همایش روان شناسی مدرسه},
year = {2017},
location = {ايران},
keywords = {واژگان کلیدی: آموزش سازگار با مغز – پیشرفت ریاضی – درس ریاضی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثربخشی آموزش سازگار با مغز بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان ابتدایی در درس ریاضی
%A غنائی چمن آباد, علی
%J سومین همایش روان شناسی مدرسه
%D 2017

[Download]