اقتصاد مالی, دوره (10), شماره (35), سال (2016-9) , صفحات (45-74)

عنوان : ( بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها )

نویسندگان: محمدرضا عباس زاده , مرتضی فدایی , محسن مفتونیان , مائده بابایی کلاریجانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف پژوهش ‌حاضر شناسایی ارتباط میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی در 82 شرکت فعال بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1386 تا 1392 است. پرسش اصلی این است که سطح مالکیت نهادی چگونه رابطه شفافیت مالیاتی و اجتناب مالیاتی را تعدیل می­کند؟با استفاده از الگوی رگرسیون فازی وجود رابطه معکوس و معنادار بین شفافیت گزارشگری مالی (معیار کیفیت افشاء و شفافیت سود) و اجتناب مالیاتی (معیارهای نرخ مؤثر هزینه مالیات و تفاوت دفتری مالیات) در این شرکت ها در دوره مورد بررسی تأیید شده است. شرکت­های با مالکیت نهادی پایین نسبت به شرکت­های با مالکیت نهادی بالا رابطه قوی­تر بین شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی را نشان می­دهند. بدین معنا که فعالیت­های برنامه­ریزی مالیاتی، شفافیت گزارشگری مالی شرکت را کاهش می­دهد، در صورتی که تأثیر سطح مالکیت نهادی بر رابطه میان شفافیت گزارشگری مالی و اجتناب مالیاتی برخلاف انتظار و معکوس بوده است.

کلمات کلیدی

شفافیت گزارشگری مالی؛ مالکیت نهادی؛ اجتناب مالیاتی؛ رگرسیون
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1063970,
author = {عباس زاده, محمدرضا and مرتضی فدایی and محسن مفتونیان and مائده بابایی کلاریجانی},
title = {بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها},
journal = {اقتصاد مالی},
year = {2016},
volume = {10},
number = {35},
month = {September},
issn = {2383-2711},
pages = {45--74},
numpages = {29},
keywords = {شفافیت گزارشگری مالی؛ مالکیت نهادی؛ اجتناب مالیاتی؛ رگرسیون فازی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی ارتباط شفافیت مالی و اجتناب مالیاتی با توجه به مالکیت نهادی شرکت‌ها
%A عباس زاده, محمدرضا
%A مرتضی فدایی
%A محسن مفتونیان
%A مائده بابایی کلاریجانی
%J اقتصاد مالی
%@ 2383-2711
%D 2016

[Download]